فضیلت مردمداری و تواضع

نحوه تعامل انسان با مردم نشانه‌ای از تواضع اوست. امام رضا(ع) می‌فرماید: التَواضُعُ أن تُعطیَ الناسَ ما تُحبُ أن تُعطاهُ ؛ فروتنى آن است كه با مردم چنان رفتار كنى كه دوست دارى با تو رفتار شود. چرا وقتی از برخورد متکبرانه کسی بدمان می‌آید و کلی بد و بی راه در دلمان به او می‌گوییم، همان رفتار را با شخص دیگر هم تکرار می‌کنیم؟ چرا وقتی بی‌ادبی و فخرفروشی رئیس خود را می‌بینیم با این حال به زیر دستانمان هم با دید حقارت می‌نگیریم؟این مساله در مورد کسانی که در جامعه شهرت می‌یابند و جلوی چشم مردم اند اهمیت بیشتری می‌یابد. بازیگران سینما، رجال سیاسی، خوانندگان و یا ورزشکارانی که ازمحبوبیت اجتماعی برخوردارند، چشمان زیادی را به سوی خود می‌کشانند. برخورد چنین افرادی می‌تواند همراه با تواضع و یا فخرفروشی باشد. یکی از یاران امام رضا (ع) از ایشان پرسید: حد ومرز تواضع كه هرگاه بنده آن را به كار بندد فروتن است، چیست؟ حضرت پاسخ داد: فروتنى درجاتى دارد: یكى از آنها این است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طیب خاطر خود را در آن جایگاه قرار دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه