زدودن افکار منفی از ذهن

امروز در سراسر جهان، افسردگی یکی از بیماری‌های روانی بسیار شایع به شمار می‌آید. روان پزشکان یکی از عوامل اصلی بروز این بیماری در افراد را داشتن افکار منفی می‌دانند. لذا اشخاصی که در طول زندگی همواره افکار منفی را در ذهن خود می‌پرورانند بسیار زودتر و بیشتر از حد معمول دچار افسردگی می‌شوند. افراد افسرده امید خود را به هر چیز از دست داده و این مساله ضعف و سستی و ناراحتی و بیماری‌های جسمی‌و روحی را برای آنها به همراه می‌آورد. یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری و همچنین غلبه بر افسردگی، زدودن افکار منفی از ذهن و خلق افکار مثبت و امیدوار کننده است بیماری‌های روحی به ندرت گریبان گیر افراد مثبت اندیش می‌شوند، اشخاصی که افکار مثبت دارند در مقایسه با دیگران از روح و جسمی‌سالم تر و
شاداب تر بر خوردارند و از زندگی خود لذت بیشتری می‌برند.زندگی انسان‌ها بازتاب افکار آنهاست اگر موفق به تغییر افکارشان شوند زندگی شان متحول خواهد شد. این حقیقت علمی‌و ثابت شده است که افکار با نشاط منجر به بیوشیمی‌با نشــاط تر می‌شوند. به طور کلی پنج مشخصه اصلی در رفتار افراد مثبت اندیش قابل رویت است:1: در مورد دیگران و اعمالشان گمان نیکو دارند و آنان را به ناحق متهم نمی‌کنند.2: همواره و در همه حالی، خود را صاحب نعمات فراوانی دانسته و به اصطلاح بیشتر داشته‌های خود را می‌بینند تا ناداشته‌ها را. 3: افراد مثبت اندیش همیــــشه معتقدند که در سختی و مصائب و سایر مشکلاتی که برای آنها به وجود می‌آید مصلحت یا خیری نهفته است، لذا خود را نباخته و بر سختی‌ها صبر می‌کنند. 4: کسانی که افکار مثبت دارند، در همه حال به گشایش امور و فضل و لطف خداوندی امید دارند یا به عبارتی معتقدند که در هر شدت، فرجی نهفته است. 5: افراد مثبت اندیش همواره در مکالمه‌های روزمره شان از کلمات و ادبیاتی امیدوارکننده و نیرو بخش اســـــتفاده می‌کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه