• شماره 3134 -
  • ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۱ شهريور

اصول تغيير زندگي

اگر جهان خود، شيوه تفكر، احساسات واعمال تان را تغيير دهيد بافكر واحساسات تازه‌اي به دنياي اطراف مي‌نگريد ودست به كارهايي مي‌زنيد كه قبلا فكرش را نمي‌كرديد. هشت اصل براي تغيير زندگي وجود دارد.
  خودتان را تغيير دهيد
اگر شيوه تفكر، احساسات واعمال تان را تغيير دهيد، جهان اطراف شما نيز تغيير مي‌كند. وقتي شما تغييركنيد بافكر واحساسات تازه‌اي به دنياي اطراف مي‌نگريد ودست به كارهايي مي‌زنيد كه قبلا فكرش را نمي‌كرديد. اگر با تغيير جهان بيروني، خودتان را تغيير ندهيد همچنان كاستي‌ها، خشم، منفي بافي، گرايش به تخريب خود و... را با خود به همراه داريد، بنابراين در موقعيت جديد آنچه را در آرزويش بوديد نخواهيد يافت، زيرا ذهن‌تان هنوز انباشته از چيزهاي منفي است.
  خودتان را كنترل كنيد
«هيچ كس بدون اجازه من نمي‌تواند مرا آزرده كند» احساس وواكنش شمادر هر شرايطي به خود شما بستگي دارد. شما مي‌توانيد انديشه‌ها، واكنش‌ها يا احساسات تان را درباره هر چيزي انتخاب كنيد ونشان دهيد، اما نبايد هيجان زده شويد يا رفتار اغراق‌آميز يا منفي نشان دهيد. وقتي بفهميد هيچ چيز بيروني نمي‌تواند احساس شمارا كنترل كند، مي‌توانيد به تدريج اين انديشه را به زندگي روزانه خود وارد وآن را تبديل به يك عادت كنيد. عادتي كه مي‌تواند به مرور زمان قوي‌تر وقوي‌تر شود. با اين كار زندگي تان بسيار آسان‌تر ودلپذير‌تر مي‌شود.
  ببخشيد
«شخص ضعيف هرگز نمي‌بخشد. عفو وبخشش نشانه قدرت است»يادتان باشد بخشش ورها كردن گذشته باعث آرامش شما وكمك به مردم جهان تان مي‌شود وصرف وقت براي مرور خاطرات منفي (بعد از اينكه از آن تجربه ودرس گرفتيد) ديگر كمكي به شما نخواهد كرد. تفكر در گذشته فقط باعث مي‌شود شما بيشتر رنج ببريد ونتوانيد در حال حاضر كار مفيدي انجام دهيد. اگر «نبخشيد» به گذشته ويك شخص ديگر اجازه مي‌دهيد احساسات تان را در دست گيرد، اما با عفو وبخشش خود را از اين بند رها مي‌كنيد ومي توانيد روي مرحله  بعدي تمركز كنيد.
  عمل كنيد
«يك مثقال عمل بهتر از يك خروار حرف است» اهل عمل بودن سخت ودشوار است، اما براي رسيدن به اهدافتان بايد دست به كار شويد وبا موانع بجنگيد.
  به لحظه توجه كنيد
بهترين راه براي غلبه بر اين مقاومت دروني كه معمولا باعث مي‌شود كاري انجام ندهيد، اين است كه در زمان حال باقي بمانيد وتا حد امكان شرايط را بپذيريد، زيرا زماني كه شما در زمان حال بسر مي‌بريد درباره لحظه‌هاي بعدي كه تحت كنترل شما نيستند نگراني نداريد، بنابراين راحت‌تر مي‌توانيد وارد عمل شويد وبر زمان حاضر تمركز وبهتر عمل كنيد.
  انسان باشيد
به ياد داشته باشيد همه ما گذشته از اينكه چه كسي هستسم، انسانيم ومستعد اشتباه. تعريف يك استاندارد غيرمنطقي براي افراد فقط باعث ايجاد در گيري‌هاي غير ضروري ومنفي بافي در وجود شما مي‌شود. بايد به ياد داشته باشيد دوري از عادت بد خودتخريبي در اشتباهات تان باعث موفقيت‌هاي بعدي مي‌شود وبه جاي آن مي‌توانيد، ببينيد كجا اشتباه كرديد وچه چيزي مي‌توانيد از اين اشتباه بياموزيد وسپس دوباره تلاش كنيد.
 خوبي مردم را ببينيد
«انسان دقيقا به اندازه‌اي بزرگ مي‌شود كه براي كمك به اطرافيانش تلاش مي‌كند»
اگر به دنبال پيشرفت هستيد روي خوبي افراد تمركز كنيد. اين كار باعث مي‌شود زندگي براي شما آسان‌تر وهمزمان دنيا وروابط تان مثبت‌تر ودلپذير‌تر شود. زماني كه شما خوبي افراد را مي‌بينيد، كمك كردن به آنها برايتان راحت‌تر مي‌شود. با كمك به ديگران و با ارزش دادن به آنها در طي زمان آنچه را داده‌ايد دوباره به دست مي‌آوريد وافرادي كه به آنها كمك كرده‌ايد ممكن است به ديگران كمك كنند ودر نتيجه شما با هم چرخه‌اي از تغييرات مثبت ايجاد مي‌كنيد كه رشد مي‌كند وقويتر مي‌شود. با تقويت مهارت‌هاي اجتماعي تان مي‌توانيد شخص با نفوذي شويد واين چرخه رو به جلو را تقويت كنيد.
  تظاهر نكنيد
«شادماني زماني حاصل مي‌شودكه تفكر، گفتاروكردار شما هماهنگ باشد» يكي از بهترين نكات براي بهبود مهارت‌هاي اجتماعي رفتار يكسان وارتباط براساس اعتماد است. افراد واقعا به ارتباط درست واطمينان بخش علاقه دارند وزماني كه انديشه، گفتار وكردار شما يكي باشد به لذت دروني بالايي مي‌رسيد. وقتي افكار وگفتار شما هماهنگ است و وقتي اين هماهنگي بروز پيدا كند، افراد علاقه مند مي شوند واقعا به آنچه مي‌گوييد گوش كنند وشما بدون هيچ گونه ناهماهنگي با ديگران ارتباط برقرار مي‌كنيد. اگر اعمال شما با آنچه فكر مي‌كنيد و بر زبان مي‌آوريد يكسان نباشد، كم‌كم باور خودتان وكساني كه به شما ايمان دارند (درباره آنچه مي‌توانيد انجام دهيد) خدشه‌دار مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه