دوستان خوب چه کسانی هستند؟

بی شک، هر انسانی شایسته دوستی و رفاقت نیست. دوست خوب کسی است که صفات نیکو داشته باشد و رفاقت با او برای انسان، منافع دنیوی و اخروی به همراه آورد.در واقع دوستان باوفا و راستین، کسانی هستند که ارتباط آنها بر اساس پیوندهای معنوی برقرار شود. چنین دوستانی، یاران دوران ثروت و تنگ دستی، پیری و جوانی، تندرستی و بیماری و عزت و ذلت اند و دوستی آنها حتی بعد از مرگ نیز ادامه می‌یابد.امام علی (ع) بهترین دوستان را اینگونه معرفی می‌کند: «بهترین برادرانت کسی است که تو را بر هدایت رهنمون باشد و به تقوا وادارد و از پیروی کردن هوا و هوس بازدارد».آن حضرت در مورد انتخاب دوست بر این نکته تاکید می‌کند: «همراه تو همچون تکه پارچه ای است که لباس را بدان وصله کنند؛ پس با کسی مصاحبت کن که به تو شباهت داشته باشد».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه