استفاده از فرصت‌ها

انسان باید با استفاده مناسب و به جا از فرصت کم، گوهر وجودی خویش را بشناسد و از منابع و امکانات و نیروهایی که خداوند در وجودش به ودیعه نهاده است، به بهترین وجه بهره گیرد و بدین ترتیب، خالق بی همتا را شاکر و سپاسگزار باشد. استفاده از این گنجینه‌ها و استعدادهای خداداد، مبتنی بر معرفت النفس و خودشناسی است که: «من عرف نفسه، فقد عرف ربه؛ هر کس خویشتن را بشناسد، همانا خدایش را می‌شناسد».همچنین، نبی مکرم اسلام صلی‌ا... علیه و آله می‌فرمایند: «الناس معادن، کمعادن الذهب و الفضه؛ انسان‌ها معادنی هستند شبیه معادن طلا و نقره.» ازاین رو، سود بردن از این استعدادها، به نوعی استفاده از فرصت‌هاست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه