صداقت و درستکاری

معمولا همه مي‌گويند حرف زدن آسان و عمل كردن مشكل است، امّا اگر دقت كنيم، حرف زدن هم به اين آساني نيست كه ما فكر مي‌كنيم، ولي چون براي ما به صورت عادتي درآمده، بسيار ساده و سهل جلوه مي‌كند؛ به عنوان مثال اينكه انسان بر زبان جاري كند كه شخص صادقي است كفايت نمي‌كند، بلكه داشتن زندگي‌اي به شيوه‌اي اصيل و بر پايه راستي را هم شامل مي‌گردد. منظور از صداقت داشتن و درستكاري چيزي بيش از گفتن حقيقت به ديگران است، منظور از آن نشان دادن خود حقيقي، مقاصد و تعهدات انسان به خود و ديگران به شيوه‌اي بي‌ريا و خالصانه است، و اين هم حرف و هم عمل انسان را توام با هم فرا مي‌گيرد. راستگويي از چنان جايگاهي برخوردار است كه پياده كردن آن در زندگي چنان مزيت‌هايي براي انسان دارد كه آدمي‌را به آن وا مي‌دارد. در اين مجال بر آنيم كه چند پيامد اين فضيلت را بيان نماييم.

برطرف شدن اندوه‌

وجود صداقت در زندگي، انديشه، گفتار و كردار انسان‌ها، مبناي سامان يافتن امور، برطرف شدن اندوه‌ها و شدايد مي‌شود.

گشايش امور

راست‌كرداري و راست‌گفتاري اساس و پايه تحول و اصلاح گرفتاري‌ها و مشكلات انسان است. خداوند عنايت خاص و ويژه‌اي به آنهايي دارد كه مبناي امور زندگي‌شان را بر اصل راست‌گفتاري و راست كرداري بگذارند و پيامد اين توانمندي در زندگي اساسا باب گشايش امداد‌هاي الهي است. سنت الهي بر اين است كه هركه صداقت در تمامي‌اعمالش جلوه‌گر باشد خداوند يار و مددكارش بوده و همواره از تمامي‌نعمات برخوردار است، زيرا در بخشش الهي هيچ بخل و تنگي نيست و از جانب ذات اقدس الهي مانعي وجود ندارد و بخشش و الطاف خدا هر انسان مستعد رحمتي را فرا مي‌گيرد؛ انسان راستگو در مقابل مردم داراي اعتماد و محبت و احترام و ابهت خاصي است. آنچه مايه بالندگي و موفقيت آدمي‌در زندگي اين جهاني است صداقتي است كه در شئون مختلف زندگي حاكم باشد و همين اسباب سعادت، سربلندي و سرافرازي اخروي است.

كسب موفقيت

راستگويي بهترين وسيله براي هدايت انسان‌ها به سوي كاميابي و پيروزي است. امام علي(ع) مي‌فرمايد: از اين روست كه بهترين رسم در زندگي و زيباترين و نيكوترين شيوه حيات اجتماعي راستي و صداقت است. حضرت در جاي ديگر در ارتباط صداقت انسان و كسب موفقيت وي ميفرمايد: شكست ناپذير است كسى كه با صدق و راستى به احتجاج كند. صداقت در زندگي از چنان ارزش والايي برخوردار است كه از اوصاف شيعيان امام علي (ع) شمرده شده است. امام كاظم (ع) مي‌فرمايد: شيعه امام علي (ع)فقط كسي است كه كردارش گفتارش را تصديق كند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه