خبر ناموثق

بعضی افراد به محض اینکه خبری را شنیدند، بدون آگاه شدن از درستی یا نادرستی آن، آن خبر را برای دیگران نقل می‌کنند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار خود شاهد ماجرا بوده اند و این کار در پیش دیدگان شان انجام شده است. این کار، نشانه بی‌توجهی و بی‌دقتی گوینده است و ممکن است سبب بروز اختلاف یا ریزش آبروی دیگران شود. اگر واقعی نبودن خبر آشکار شود، گوینده، احترام و اعتبار خود را نزد دیگران از دست می‌دهد و از آن پس، مردم حتی اخبار صادقانه او را نیز نامستند و غیرواقعی می‌پندارند. بنابراین، انسان باید سخنان خود را با دلیل و سند و اطمینان از درستی آن نقل کند تا به پیامدهای منفی آن دچار نشود. حضرت محمد(ص) می‌فرمایند:کَفی بِالْمَرءِ إِنَّما اَنْ یُحَدِّثَ بِکُلِّ مایَسْمَعُ.در دروغ گویی فرد همین بس که هر چه را می‌شنود، نقل کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه