« رنگرزی سنتی » در تبریز

عکس: وحيد عبدي

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه