دوشنبه سياه بورس

آرمان امروز| روز گذشته دوشنبه سياه براي بازار سرمايه بود به گونهاي که در پي افت بيش از 24هزار واحدي شاخص بازار يک دست قرمز پوش شد و در کانال يک ميليون و 430هزار واحدي قرار گرفت در بازار ديروز خروج پول حقيقي دوباره شدت گرفت و به بالاي 500 ميليارد تومان رسيد. بازگشايي بزرگان بازار هم نتوانست بهبودي در ارزش معاملات خرد ايجاد کند و همچنان زير سطح 2هزار و 500 ميليارد تومان باقي ماند.آنچه که از کليت بازار بر ميآيد احتمالاً طي روزهاي آينده شاهد برگشت نسبي بازار با نقشآفريني سهام شرکتهاي بزرگ باشيم اما به نظر نميرسد در شرايط کنوني، کليت بازار بتواند به روند صعودي باز گردد. شاخص کل در معاملات ديروز با کاهش حدود 24 هزار و 500 واحدي معادل 1.67 درصد به کانال يک ميليون و 430 هزار واحدي سقوط کرد؛ بنابراين از يکسو شاخص کل عملا به ابتداي فروردين ماه امسال عقب نشيني کرده است و از سوي ديگر سومين ريزش سنگين سال 1401 رقم خورد. فولاد با 854/1 واحد بيشترين تاثير را در کاهش شاخص کل داشته است. شبندر با 204/1، ومعادن با 167/1 و شستا با 067/1 واحد سهامي بودند که بيشترين نقش را در کاهش شاخص کل داشتند. شاخص هموزن هم با کاهش بيش از 9008 واحدي معادل 2.23 درصد تا کف کانال 390 هزار واحدي عقب نشيني کرد تا اولاً دومين ريزش سنگين سال 1401 رقم بخورد و ثانياً شاخص هموزن هم عملاً به روزهاي پاياني فروردين ماه امسال بازگشته باشد. شاخص فرابورس هم با کاهش 307 واحدي روبهرو شد تا ضمن از دست دادن کانال 19هزار واحدي تا سطح 18هزار و 874 واحدي عقبنشيني کرد. آريا با 36 واحد بيشترين تاثير را در کاهش شاخص فرابورس داشت و پس از آن زاگرس با 17، شاوان با 13 و شگويا با 10 واحد در رتبههاي بعدي قرار داشتند.  روز گذشته حقيقيها بيش از 580 ميليارد تومان از بازار خارج کردند که اولاً نسب به روز ماقبل افزايش بيش از 60 درصدي را نشان ميدهد و ثانياً پس از دو هفته شاهد رسيدن خروج پول حقيقي به بيش از 500 ميليارد تومان بوديم. موضوعي که نشان ميدهد خروج حقيقيها از بازار شدت گرفته است. شپنا با حدود 37 ميليارد تومان بيشترين خروج پول حقيقي را در بازار امروز ثبت کرد و خودرو با 21 و نوري با 19 ميليارد تومان در رتبههاي بعدي خروج پول حقيقي بودند.  در نقطه مقابل پشاهن با ثبت بيش از 3ميليارد و 500 ميليون تومان بالاترين ورود پول حقيقي را ثبت کرد؛ لپارس با 3 ميليارد و زپارس با 2ميليارد و 500 ميليون تومان در رتبههاي بعدي ورود پول حقيقي بودند. به طور کلي 75 درصد نمادهاي بازار امروز خروج پول حقيقي را ثبت کردند و تنها 12 درصد نمادها شاهد ورود پول حقيقي بود.  مجموع معاملات خرد (سهام و حق تقدم) بازار برابر با حدود 2هزار و 390 ميليارد تومان بود. اين در حالي است که پيش بيني ميشد با بازگشايي نمادهاي بزرگ، کمکم شاهد بهبود ارزش معاملات خرد باشيم که تا اينجا اين پيش بيني هم محقق نشد. موضوعي که نشان از عمق رکود حاکم بر بازار دارد و در چنين شرايطي بازگشت به روند صعودي بازار را بيش از گذشته نامحتمل ميکند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه