شبکه اجتماعی(توئیتر)

وضعیت اخلاقی جامعه، نتیجه عملکرد ضعیف ده نهاد و ســازمان فرهنگی، تبلیغی و مذهبی تحت اختیار اصولگرایان اســت کــه علیرغم دریافت بودجه های کلان، به هیچ کس پاسخگو نیســتند. به جای زدن جوالدوز در جسم و روح مردم خسته و سرخورده، سوزنی به خودتان بزنید، شاید برجی شود.

محمد سالاری


تــا چند صبح دیر گشــت ارشــاد میرود پارکینگ؛ قلم ها و زبان های موافق و مخالف هم می روند داخل غــاف؛ با حجاب ها و بدحجاب ها هم کار خودشان را میکنند و خوش به حال برنده پنهان بازی می شود که مدتی دعوا به پــا کرد، کینه آفرید و از این بازار سودش را برد. و قهقهه می زند که همه مان را سرکار گذاشته است.

محمد


درباره نحوه رفتار گشت ارشد با دختران نوجوان میتوانم بگویم که به گمانم دیر یا زود یکی از این برخوردها، ناخواسته به یک وضعیت ناخوشایندی منجر شود. به نظرم ضروری اســت که نیروی انتظامی یــک ارزیابی جــدی از ایــن موضوع و احتمالات پیشرو به دست آورد، شاید در این برخوردها تجدید نظر شود.

عباس عبدی

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه