ماه محرم بهانه جديد گراني گوشت

آرمان امروز| با نزديک شدن به ماه محرم و افزايش تقاضاي گوشت که بيشتر از سوي هياتهاي مذهبي صورت ميگيرد فعالان اين حوزه از افزايش 10 تا 15درصدي قيمتها در هفته پيش رو خبردادهاند در واقع متوليان بازار در حالي با بهانه رشد تقاضا نويد گراني بيشتر گوشت را داده اند که با نرخ هاي کنوني نيز گوشت از سبد غذايي اقشار متوسط و ضعيف حذف شده اند و از سوي ديگر داداران در ماه هاي اخر بارها نسبت به وجود دامهاي مازادي هشدار داده اندکه به دليل خشکسالي و گراني نهادهاي خوراک خواستار صادرات بوده اند. حال در شرايطي که مازاد دام معضل اصلي دامداران را تشکيل مي دهد چه اتفاقي رخ داده که با رشد تقاضاي محدود نويد گراني مي دهند؟ ايا بايد دلايل اين توجيه را در يکه تازي تشکل ها و مافياي وابسته به آنها جستجو کرد. در اين رابطه نيما حبيبفر، عضو هياتمديره اتحاديه فروشندگان گوشت گاوي، با عنوان اينکه همچنان تقاضا براي خريد گوشت در بازار پايين است، گفت: به غير از کاهش قدرت خريد مردم، گرماي هوا نيزعامل تأثيرگذاري در کاهش خريد گوشت در چند هفته محسوب مي شود. به گفته حبيبفر، فرارسيدن ماه محرم و افزايش تقاضا در بازار به احتمال بسيار زياد قيمت گوشت را بين 10 تا 15 درصد افزايش دهد. همچنين در اين رابطه  منصور پوريان رئيس شوراي تأمينکنندگان دام کشور با عنوان اين که  فرارسيدن ماه محرم تأثيري در افزايش تقاضاي دام نخواهد داشت، گفت: حتي اگر فرض بگيريم تقاضا افزايش پيدا کند؛ در حال حاضر مازاد دام به حدي زياد است که افزايش چند برابري تقاضا نيز تاثيري بر رونق بازار دام نميگذارد.مشکل مازاد دام همچنان به دليل ممانعت از صادرات وجود دارد.  وي حتي معتقد است که در ايام محرم تقاضا براي گوشت زياد نيست که اين بخش قيمت گوشت را تحت تأثير قرار دهد. بلکه مرغ در اين ايام مصرف بيشتري دارد. پوريان با بيان اينکه کشتار دام چندان زياد نيست، تصريح کرد: در حال حاضر در بخش دام، مازاد گوساله و گوسفند بسيار زياد است. نابساماني بازار دام در نهايت منجر به اين شد که از هفته قبل جمعي از دامداران از استانهاي مختلف مقابل وزارت جهاد کشاورزي تجمع کنند. دامداران خواستار ديدار با وزير جهاد کشاورزي براي رسيدگي به مطالباتشان بودند. دامداران سراسر کشور با اين تجمع، خواستار پيگيري مطالبات خود براي آزادسازي صادرات دام، فروش آن بر اساس بهاي تمامشده و خريد تضميني دام شدند. البته رئيس جمهوري در سفر استاني به خراسان شمالي دستور خريد تضميني دام را صادر کرد. اما دامداران ميگويند که تاکنون از اين دستور تمکين نشده است. اکنون در حالي که قيمت گوشت روند صعودي دارد، نرخ دام نسبت به سالهاي گذشته تغيير چنداني نکردهاست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه