منابع بانک‌هاي دولتي ته کشيده است

آرمان امروز| عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به منابع بانکها، اظهار کرد: منابع بانکهاي دولتي ته کشيده و دولت هر چه به آنها فشار بياورد مجبور ميشوند از بانک مرکزي استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزي شوند يعني استقراض غير مستقيم، که به نفع دولت نيست. جبار کوچکي نژاد در خصوص وضعيت تورم در کشور، گفت: دولت هر چقدر تلاش کند ميزان نقدينگي را کاهش دهد، در کنترل تورم موفق خواهد بود؛ ما در مجلس قانون گذاشتيم که دولت بعد از حذف ارز ترجيحي، به مردم کارت الکترونيک بدهد و آقاي رئيسي وعده داده بود که 2ماه ديگر ارائه کارت الکترونيک محقق خواهد شد، اما بعد از گذشت حدود 5 ماه هنوز کاري انجام نشده است. نماينده مردم رشت در مجلس با اشاره به عجله دولت در حذف ارز ترجيحي، گفت: با توجه به شرايطي که بعد از حذف ارز ترجيحي به وجود آمده است، بنابراين حمايتهاي دولت از مردم بايد صورت بگيرد، ولي دولت در اصلاحات اقتصادي، عجله کرد و ابتدا بايد زيرساختها را آماده و ضعفها را جبران ميکرد؛ بنابراين نتيجه اين کار عجلهاي دولت، تورم و نقدينگي سنگين بود و دولت مجددا به کنترل تورم روي آورده است. کوچکي نژاد ادامه داد: همچنين دولت به بانکها ميگويد که پرداخت را کمتر انجام دهند درحالي که اين کار اعتراض توليد کنندگان را به همراه دارد، زيرا توليدکنندگان براي ادامه کار به سرمايه در گردش نياز دارند؛ لذا انقباضي شدن بانکها به توليد آسيب ميزند. با اين وجود دولت تلاش ميکند که نقدينگي را کنترل کند تا تورم کاهش يابد که اگر در اين کار موفق شوند، مطمئنا شرايط بهبود خواهد يافت.

اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به وضعيت منابع بانکهاي دولتي، گفت: دولت ميتواند براي تامين منابع به سمت منابع بخش خصوصي برود چراکه منابع بانکهاي دولتي ته کشيده و دولت هر چه به آنها فشار بياورد مجبور ميشوند از بانک مرکزي استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزي شوند؛ يعني استقراض غير مستقيم، که به نفع دولت نيست و در نهايت سيستم اقتصادي کشور را دچار مشکل ميکند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه