الو آرمان

اين ستون، تريبوني است براي بيان مشکلات و پيشنهادهاي شما. تلاش ما اين است که در اين ستون ديدگاهها، نظرات و انتقادهايتان درتمام حوزهها بازتاب يابد.

آرمان امروز آينه افکار عمومي است. منتظر تماسهاي شما هستيم.

 ارتباط مستقيم با دبير سرويس

 [email protected]

ساعت تماس: 9 تا 14

گراني چادر

محصولات حجاب بهخصوص چادر بسيار گران است و بسياري از بانوان با وجود ميل زياد براي استفاده از چادر توان خريد آن را ندارند.

فتحي- تهران

حقوق بازنشسته

از سازمان تامين اجتماعي درخواست ميشود در مورد پرداخت حقوق بازنشستگان بازنگري کند زيرا مبالغ فعلي کفاف 10روز زندگي را هم نميدهد.

جمعي از بازنشستگان تامين اجتماعي

داروخانه نارضايتي

بسياري از داروخانهها از دادن رسيد دارو به مشتريان خودداري ميکنند. برخي از داروخانهها نيز برخورد تندي در قبال اعتراضها دارند و اين موضوع باعث بياطلاعي مراجعان از قيمت داروها شده است. آيا نبايد هيچ نظارتي بر رفتار داروخانهها وجود داشته باشد؟

رجبي- تهران

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه