ارتباط کدها و رفتارها در دنياي ارتباطات نوين

در دنيايي که سرعت تغييرات بسيار زياد و گسترده است، اصول اجتماعي نيز نيازمند همسان سازي پرشتاب براي پاسخگويي به نيازهاست. گسترش شگرف فناوري و کوچ مردم به دنياي مجازي، فضايي کاملا متفاوت را پيش پاي جامعه گذارده است. فضايي که با وجود مزايا و ابزار و امکاناتش به شدت بايد مراقبت شود و از پاندمي آسيب هاي اجتماعي دور بماند.

در اين ميان ارتباطات اجتماعي با رويکردي نوين مسئوليتي سنگين برعهده دارد و ضمن ورود اثربخش به اين دنياي جديد بايد حمايتگر، ايده پرداز و رشد دهنده باشد. دنياي جديد مجازي که بيشتر به تفکر مارشال مک لوهان نزديک شده است وحدت اجتماعي در عين کثرت را نشان مي دهد و قواعد آن بسيار ساختارشکن و غيره منتظره است. در واقع ما با رويدادهاي آوانگارد مواجه هستيم که مي طلبد اصول خردمندانه ارتباطات به توازن و تعادل اجتماعي اين دنياي نوين کمک کند هرچند به نظر تالکوت پارسونز ( Talcott parsons ( جامعه شناس آمريکايي دگرگوني در تعادل پديده اي است عادي و دائمي که در حيات سيستم اجتماعي وجود دارد.

در دنياي مجازي جديد همه ويژگي هاي دنياي فيزيکي همچون اقتصاد، فرهنگ، کسب و کار، آموزش، هنر و ... وجود دارد.

همچنين ويژگي هاي ديگري همچون قدرت طلبي، اغواگري، کلاهبرداري و ديگر آسيب هاي اجتماعي نيز به وفور ديده مي شود. پس کوچ به اين دنياي نوين بي شک از يک دوره تحول خواهد گذشت و هرچند سيستم اجتماعي با خودکنترلي مي تواند تعادل نسبي را ايجاد کند اما وظايف هر بخش از جمله ارتباطات اين است که هم روشنگري کند و هم خود را با فضاي پديد آمده همسان نمايد.تغييرات سريع جامعه بشري که بيشتر بر فناوري بنا شده و با گذر از 3G و 4G و 5G اکنون به متاورس ميرسد نشان ميدهد که به زودي بايد به دنياي پسامتاورس هم فکر کنيم. آنچه در 4دهه قبل تنها در تخيل و تصويرگرايي وجود داشت. امروز به واقعيت پيوسته و اين سرعت شگفت آور مدعاي دنياي پسامتاورسي را قريب به ذهن مي کند. اکنون در کنار همين زندگي معمولي ما انسانها اتفاقات عجيبي در حال شکل گرفتن است. کرونا به ما آموخت که مي توانيم همه امور زندگي را در دنياي مجازي انجام دهيم بي آنکه خيلي با هم باشيم. بي ربط نيست که ادعا کنيم موج سواري برخي از غول هاي اقتصادي و فناوري روي ويروس کرونا با هدف وارد کردن مراکز و افراد به دنياي مجازي در دوسال گذشته شکل گرفت. اکثر جلسات بصورت ويدئوکنفرانسي برگزار شد، خريدها از        فروشگاه هاي الکترونيکي صورت گرفت و حتي آموزش ها و کنسرت ها و ... هم اولين مراکز در شهرک جديد مجازي را تشکيل دادند. شهري که در حال شکل گرفتن است داراي خيابانها و گذرگاه ها است و پر از مغازه و فروشگاه و مراکز تجاري و هنري است و عده بسياري اکنون به دنبال اين هستند که در اين شهر مجازي کسب و کار انجام دهند. آدمها در اين شهر مجازي به ميهماني خواهند رفت و حتي از عطر زدن يکديگر مطلع مي شوند. دنياي جديد مجازي نظريه مُثُل افلاطون را بيشتر تفسير مي کند. سايه اي که واقعيت آن در جايي ديگر است و تنها ما نمادي از آن واقعيت را مي بينيم و با همان نماد مجازي ارتباط برقرار مي کنيم. دنياي مجازي با تعداد بيشمار کد و رمز اداره مي شود. اين کدها و رمز ها هستند که همه خريد و جلسه و فعاليت آموزشي و هنري را راهبري مي کنند و انسان به اين کدها و رمز ها روابطي نوين خواهد بخشيد.

 رويکرد علوم ارتباطات اکنون اين است که بين کدها و عواطف انساني و مراودات اجتماعي روابط علمي و عقلايي ايجاد کند و همچون گذشته مهمترين ماموريت اجتماعي جامعه بشري را ايفا نمايد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه