تناقض در گفتار و عمل؛ پروژه شکست خورده تطهير !


احمد ميرزاييان
اظهارات متناقض،عجيب و غير منتظره مهدي تاج در برنامه تلويزيوني ورزشگاه در پرونده سراسر ايراد ويلموتس را بايد پروژه شکست خورده تطهيرقلمداد کرد. بايد با مردم صادق بود و از رفتارهاي سياسي مآبانه و پوپوليستي اجتناب کرد.
در روز هاي نخست ماه محرم قرار داريم. اينگونه رفتارها و واکنش ها با روح ورزش جوانمردي و اقتضائات اين ايام در تضاد است و ظلم و ستم به مردم و حقوق بيت المال تلقي مي شود. در نقد عملکرد مهدي تاج منصفانه نيست که چشم به توفيق هاي فدراسيون در زمان ايشان ببنديم و نکات مثبت عملکرد را ناديده بگيريم. پسنديده هم نيست به عنوان يک تحليلگر مسائل فوتبالي و‌ عضوي کوچک از خانواده بزرگ رسانه به سادگي از اين خبط و خطاي آشکار عبور کنيم. خود ايشان مي دانند که ويلموتس از چه طريقي به فدراسيون تحميل شد. گروهي که خود را رابط پروژه هاي فرهنگي ايران وهلند مي ناميدند با ظرافت خاص و به لطايف الحيل  و با حمايت آقازاده ها‌ پاي ويلموتس را به فوتبال ايران باز کردند! توصيه سلطاني فر به فدراسيون به عقد قرار داد با ويلموتس هم‌ از نکات مهمي است که‌همان زمان هم علني شد. بنابراين اظهارات اخير تاج در خصوص دخالت سلطاني فر در اين انتخاب موضوع جديدي نيست. همان‌زمان اهالي رسانه به متون قرارداد ايراد اساسي گرفتند اما ايشان به هيچيک از توصيه ها توجهي نکردند! در اين‌پرونده جفاي ديگري که به مردم و بيت المال روا داشته شد، بجز حاتم بخشي در مبلغ قرارداد،دست بردن به  منابع تامين اجتماعي و حقوق بازنشستگان‌بود. چرا پول حاتم بخشي و ندانم کاري آقايان از شرکت شستا‌ وابسته به سازمان‌تامين‌اجتماعي به ويلموتس پرداخت شد؟ اين‌پرونده‌ننگين کار را به جايي رساند،که به دليل اقدام حقوقي شرکت شستا ،ساختمان فدراسيون و پرسپوليس هم‌مصادره شد! اخيرا‌هم‌ با حکم‌صادره ،علاوه بر پرداخت وجوه ميليوني گذشته، بايد بيش از سه و نيم‌ميليون دلار ديگر هم به حساب جناب ويلموتس کارسازي کنيم و...
آيا روا است  در برهه اي که بازنشستگان تامين‌اجتماعي در رنج و‌مشقت و‌گراني به سر مي برند، پول قرارداد اين‌مربي از جيب آنها پرداخت شود؟ آيا مردم و هواداران‌ اينگونه دفاع و تطهير دير هنگام و انداختن توپ در زمين وزير سابق ورزش را مي پذيرند؟
تاسف ديگر ،تاخير نهادهاي نظارتي و قضايي در رسيدگي به اين پرونده است!! چرا نهادهاي مسئول دست روي دست گذاشتند و اين خبط و خطا را ناديده گرفتند؟ حال که حکم نهايي صادر شده،نبايد بي تفاوت بود و به سادگي از اين‌پروژه مساله دار عبور کرد و...
و موضوع آخر ارزيابي مردمي و نظر سنجي هواداران فوتبالي است که صريح و روشن گفتند که با حضور هيچيک از سه نامزد کنوني براي تصدي مسئوليت فدراسيون فوتبال موافق نيستند. صاحب اين قلم هم با تاسي به نظرات مردمي و سابقه نزديک به چهل سال کار رسانه اي در حوزه فوتبال به صراحت‌ ميگويم با اين‌نفرات، فوتبال ما به ساحل نجات نخواهد رسيد.
مشفقانه و دوستانه به مهدي تاج توصيه‌مي‌کنم که با انصراف از نامزدي مجدد ،از صحنه خارج شود.
منطقي تر آن است که اجازه داده شود، محمد آخوندي، واعظ آشتياني و عليرضا اسدي هم به جمع نامزدها اضافه‌شوند و حداقل فردي که از مجمع راي مي گيرد سکان هدايت‌فوتبال را در اختيار بگيرد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه