بسیاری از کارگزاران دولت تجربه لازم را ندارند

فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: دولت نیازمند کارگزاران قوی است در حالی که بسیاری از این کارگزاران، تجربه لازم را برای حل مسائل ندارند. دولت باید در مسیر خود از کارشناسان بیشتری استفاده کند و با استفاده از زیرساختها و تجارب آنها نتیجه مثبتی در کارنامه خود به ثبت برساند.

غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاحطلب در گفت و گو با ایلنا، در پاسخ به این سوال عملکرد یک سال گذشته دولت آقای رئیسی را به چه شکلی ارزیابی میکنید، گفت: دولت آقای رئیسی تلاش میکند اقدامات مثبتی را انجام دهد اما مهمترین مشکلی که در مورد عملکرد دولت فعلی وجود دارد انتظار تاریخی است که جریان اصولگرا با انتخاب او ایجاد کرد. در گذشته هر دولت اصولگرایی که بر سر کار آمد، مرعوب ارزیابیهای نادرست شده است مانند دولت دوم احمدینژاد که با همین مشکل مواجه شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه