پیدا و پنهان تنش حقوقی ایران وسوئد

در گفت‌وگو با «آرمان امروز» سفير سابق ايران در فرانسه، از ابعاد و زواياي پنهان و آشکار پرونده دادگاهي «حميد نوري» ميان تهران و استکهلم پرده برداشت

امروزه موضوع حقوق بشر به ابزار دست صاحبان قدرت تبديل شده که به واسطه آن ديگر کشورها را تحت فشار قرار ميدهند و بر اساس اين تعريف غرب با همه تواناش در اين صحنه به ميدان آمده تا تهران را با اتهامات واهي به نقض حقوق بشر متهم کرده و سايه فشار و تحريم را بالاي سر آن نگهدارد.

در اين ميان هم برخي کشورها بيش از ديگران نسبت به آنچه آنها نقض حقوق بشر در ايران ميخوانند، واکنش نشان ميدهند و ژست مدافع حقوق بشري به خود ميگيرند که از جمله آنها ميتوان به کانادا، انگليس و سوئد اشاره کرد.

برغم فاصله جغرافيايي قابلتوجه ميان ايران و سوئد، يک قرن و نيم مراودات سياسي، تجاري و حتي فرهنگي ميان دو طرف وجود دارد که نشان از  تاريخچهاي غني از روابط دو کشور است اما شايد حتي اين قدمت و تاريخ مثبت و ديرينه روابط ميان دو طرف هم باعث نشد تا دولتمردان امروز استکهلم در پازل فشار حداکثري غرب عليه ايران نقش آفريني نداشته باشند. اين کشور با رويکردي که اتخاذ کرده اقدامات قابل توجهي را در مواجه با منافع و امنيت ملي ايران انجام داده که از جمله آنها ميزباني از رهبران و برخي اعضاي گروه هاي تروريستي است که رسما دشمني خود را با نظام ايران اعلام کردهاند. علاوه بر اين، استکهلم پذيراي دفاتر رسانههاي وابسته به گروههاي ضدايراني هم هست که البته همه اين موارد از منظر حقوق و قوانين سوئد منعي ندارد.

در ارتباط با مجموع اين رخدادها و تحولات، «ابوالقاسم دلفي» سفير پيشين ايران در فرانسه به «آرمان امروز» گفت: «بر اساس قوانين سوئد، همه ميتوانند آزادانه رسانهاي را در خاک آن کشور براي خود ايجاد و فعاليت کنند و کسي هم نميتواند مانع از فعاليت رسانههاي داراي مجوز فعاليت در آن کشور شود. اما اين همه آنچه که سوئد در قبال ايران انجام داده نيست و شايد مهمترين نکته و مساله امروز ميان روابط دو طرف ميزباني سوئد از دادگاهي نمايشي و کاملا سياسي در قالب دفاع از حقوق بشر است! دادگاهي که يک تبعه ايراني به نام «حميد نوري» را به اتهام «جنايت جنگي» و «قتل عمد» از  تاريخ 19 مرداد 1400 به محاکمه کشانده و بررسي پرونده وي در مدت 92 جلسه و تا 13 ارديبهشت ماه سال جاري ادامه داشت.» وي افزود: «با اين تفاسير، در خصوص روابط ميان ايران و استکهلم پس از برگزاري دادگاه فوقالذکر بايد نکاتي را مد نظر قرار داد. اول اينکه در طول مدتي که اين تبعه ايراني در دادگاه سوئد مورد محاکمه قرار گرفته بود، اقدامات «ناقض حقوق بشري» بسياري از سوي دولت آن کشور در قبال وي انجام شد که از جمله آنها مي توان به حضور در سلول انفرادي بهمدت بيش از 32 ماه، ضربوجرح شديد توسط پليس و عريان نمودن وي بهويژه در برابر مأموران زن اشاره کرد. وي افزود: «در سطح دوم، استنادات دادگاه سوئد بر پايه گزارش ها و شاهداني بود که اعضاي سازمان منافقين هستند. در واقع حميد نوري را عدهاي تروريست که مسئوليت کشتار 17هزار ايراني را برعهده گرفتهاند محکوم به جنايت عليه بشريت کردهاند که اين نيز طنز تلخ روزگار ما است.» سفير پيشين ايران در فرانسه در ادامه تاکيد کرد: «در نهايت و پس از بهره برداري هاي سياسي و رسانهاي عليه ايران به واسطه اين دادگاه در سوئد، آنها رأي به حبس ابد براي تبعه ايراني دادند. متعاقب اعلام آن حکم، دبير ستاد حقوق بشر ايران با ارسال نامهاي به کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل اعتراض خود را مطرح و خواستار پيگيري وضعيت نوري شد. تهران کاردار سوئد را به وزارت امور خارجه فراخواند و مراتب اعتراض شديد ايران را به وي ابلاغ کرد اما، با همه آنچه که گفته شد کنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: «هيچ برنامه اي براي کاهش روابط خود با سوئد نداريم.»

دلفي در ادامه گفتههاي خود تصريح کرد: «به تازگي تهران سفير خودش را در استکهلم براي پاره اي مشورت ها پيرامون روابط ميان دو طرف فراخوانده است. «احمد معصوميفر» سفير ايران در سوئد در ديدار با اميرعبداللهيان وزير امور خارجه کشورمان گزارشي از حوزه ماموريت خود بهويژه در زمينه ظرفيتهاي گسترده روابط دو جانبه در حوزههاي سياسي، بينالمللي، منطقهاي، اقتصادي و تجاري و همچنين برنامههاي آينده را ارائه  کرد. وزير امور خارجه هم در اين ديدار در خصوص برنامههاي آينده روابط ايران و سوئد بويژه استفاده از ظرفيت مهم ايرانيان مقيم، راهنمايي هاي لازم را ارائه کرد.»

وي در پايان تاکيد کرد: «در نتيجه آن که، ايران بار ديگر نشان داد که اهل گفتوگو و مذاکره براي حل و فصل مسائلي است که با برخي کشورها دارد و البته که مقامات تهران مصمم هستند که از تمام توان و ظرفيتي که دارند در راستاي آزادي شهروند ايراني و متقاعد کردن مسئولين سوئد به منظور اصلاح روند طي شده در پرونده و دادگاه وي است. اين اميدواري وجود دارد که سوئد هم با در نظر گرفتن واقعيات و پرهيز از اغراض سياسي به نبرد حقوق بشري خود با جمهوري اسلامي ايران خاتمه دهد و با آزاد کردن تبعه ايراني فوق الذکر حُسن نيت خود را در قبال تهران نشان دهد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه