توافق پنهاني عربستان و روسيه در بازار نفت

آرمان امروز: مدير پيشين امور بينالملل شرکت ملي نفت ايران گفت: از آنجايي که عربستان ميتواند به بازار اروپا دسترسي داشته باشد و روسيه هم با تحريم مواجه است احتمال اين وجود دارد که توافق پنهاني بين دو کشور صورت گرفته باشد، يعني عربستان بيشتر به سمت بازار اروپا و روسيه به سمت بازار آسيا برود. محسن قمصري درباره جابجايي بازار صادرات نفت روسيه با عراق و عربستان و احتمال شکاف در اوپکپلاس اظهار داشت: بازار شرايط خاص خود را دارد و هر زمان ممکن است بازيگران جابجا شوند، از آنجايي که عربستان ميتواند به بازار اروپا دسترسي داشته باشد و روسيه هم با تحريم مواجه است احتمال اين وجود دارد که توافق پنهاني بين دو کشور صورت گرفته باشد، يعني عربستان بيشتر به سمت بازار اروپا و روسيه به سمت بازار آسيا برود.  وي افزود: اين اتفاقات ابتدا به ساکن نيست و هميشه در بازار شاهد بودهايم، اکنون هم ممکن است توافقي بين روسيه و عربستان وجود داشته باشد. ضمن اينکه اين جابجايي ميتواند محدود باشد. قطعا اينگونه نخواهد بود که کلا عربستان به غرب و روسيه به شرق رفته باشد؛ ممکن است تنها تعدادي محموله جابجا شود. مدير پيشين امور بينالملل شرکت ملي نفت ايران درباره احتمال تقاضاي امريکا از عربستان براي صادرات نفت به اروپا بعد از سفر بايدن به اين کشور گفت: در جهان سياست هر چيزي احتمال دارد و نميتوان به صورت صفر و يک نظر داد، هر اتفاقي ممکن است بيفتد. وي درباره جايگزين شدن نفت روسيه با نفت عربستان و عراق در اروپا خاطرنشان کرد: جايگزيني محدود است، نفتخام ترش عراق چندان نميتواند جاي نفتخام کمسولفور روسيه را بگيرد، البته نفت عربستان تا حدي اين خاصيت را دارد، اما از آنجايي که به نظر ميآيد اين جابجايي محدود باشد، روي قيمتها اثر چنداني ندارد و تغيير زيادي روي سطح قيمتها حداقل در شرايط موجود شاهد نخواهيم بود. قمصري درباره تاثير تخفيفهاي اعمالي از سوي روسيه بر بازار نفت توضيح داد: تخفيف در بازار اعمال نميشود، آنچه در بازار اتفاق ميافتد بر اساس قيمت شاخص است، تخفيفها ارقام منتشرنشده بين خريدار و فروشنده است و آنچه در بازار گفته ميشود حدس و گمان است و آن چيزي نيست که بتواند قيمت را متاثر کند.  وي تاکيد کرد: قطعا بازار تحتتاثير قيمت شاخص و عملکرد بورس خواهد بود، بنابراين تخفيفها روي پايه اثر نميگذارد، پايه قيمتها از منابع ديگري تامين ميشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه