قاضي، مشروب متهم را پس داد


تصوير يک راي از يکي از محاکم استان گيلان چندي است در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود؛ حکمي که براي يک هموطن زرتشتي و به جرم حمل 135 ليتر مشروب دست‌ساز صادر شده است. در حکم اين قاضي آمده است: غير مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد، حد دارد و اما اگر پنهاني بنوشد، حد ندارد. در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستي از سوي غير مسلمان، ‌مجازاتي براي عمل وي در نظر گرفته نشده است. ثانيا حسب دفاعيات متهم در دادسرا و دادگاه وي اين مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصي خود و خانواده زرتشتي خود تهيه نموده و دليلي نيز دال بر کذب اظهارات وي يافت نگرديده است و اصولا خريد، حمل يا نگهداري مشروبات مقدمه لازم نوشيدن آن است. مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92 قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي‌گردد. احترام مال کشف شده نسبت به غير مسلمان و در راستاي اعمال ماده 215 از قانون مجازات اسلامي مصوب 92 حکم براسترداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر مي‌گردد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه