هشتمين پويش نذر و اهداي کتاب در مناطق محروم

همزمان با ايام ماه محرم، هشتمين پويش نذر و اهداي کتاب در مناطق محروم توسط فرهنگسراي انديشه آغاز شد.

پايگاه نذر و اهداي کتاب فرهنگسراي انديشه از بدو راهاندازي تا امروز، فراخوانهاي جمعآوري کتاب از شهروندان را منتشر کرده و تاکنون در 7 مرحله، کتابهاي اهداشده توسط مردم، خيرين، ناشران و نهادها را به کتابخانههاي کمتر برخوردار در سراسر کشور اهدا کرده است که مجموعاً در حدود 4 هزار جلد کتاب است.

فراخوان جمعآوري و اهداي کتاب نيز توسط فرهنگسراي انديشه در هفتههاي گذشته منتشر شد که طي آن 630 جلد کتاب اهدايي توسط شهروندان جمعآوري شد. اين کتابها با همکاري کميسيون فرهنگي _ اجتماعي شوراي اسلامي شهر زاهدان و طي روزهاي آتي به کتابخانههاي مناطق محروم اين شهر ارسال ميشود.

از جمله کتابخانههاي محروم مناطق هدف که تاکنون از اين کتابهاي اهدايي دريافت کردهاند ميتوان به کتابخانههاي شهرستانهاي محروم در استانهاي کردستان، خوزستان، چهارمحال و بختياري و غيره اشاره کرد.

همزمان با ارسال کتابهاي جديد به مناطق محروم زاهدان، فراخوان جديد پايگاه نذر و اهداي کتاب منتشر شده و از شهروندان درخواست ميشود تا در اين طرح شرکت کنند.

در بخشي از اين فراخوان آمده است:

طرح «نذر کتاب» حرکتي مردمي، شبيه بسياري از نذوراتي است که مردم در مناسبتهاي مختلف با نيت خيرخواهانه براي ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخواني انجام ميدهند، اما در اين طرح به جاي اهداي غذاي جسم به مستمندان با اهداي کتاب که همانا غذاي روح است افراد را بي نياز ميکنيم.خيرين عزيز بايد کتابهاي اهدايي خود را به فرهنگسراي انديشه ارسال کنند»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه