بازداشت اعضای هسته‌ی مرکزی حزب جاسوس بهائیت

وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج)، اعضای هستهی مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) شماری از اعضای هستهی مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند. متهمین بازداشت شده مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به بیتالعدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباطِ تشکیلاتی بودند. یافتههای مستند اطلاعاتی حکایت دارند که کانون پیشگفته، سال گذشته راهبرد احیای تشکیلات فرقهی ضالهی بهاییت در ایران را تحت عنوان «خط تبلیغ تهاجمی» و مأموریت ویژهی جمعآوری هدفمند اطلاعاتی به شبکهی بازداشت شده ابلاغ نموده بود. همچنین مأموریتهای تبلیغ گستردهی آموزههای استعمار ساختهی بهاییت و نفوذ در محیطهای آموزشی در سطوح مختلف و بهطور خاص مهدکودکهای سراسر کشور را محوّل کرده بودند. علاوه بر آن اعضای هستهی بازداشت شده، ملاقاتهای متعددی با کادر مرکزیت حزب صهیونیستی در خارج از کشور داشته و گزارشِ عملکرد نوبهای پیرامون مأموریتهای پیشگفته بهویژه ترویج سازمانیافتهی بیحجابی در ایران را به مرکز توطئهی مستقر در فلسطین اشغالی ارائه میداد.وزارت اطلاعات اعلام مینماید که فارغ از سناریوهای تبلیغاتی و جنگ روانی بلندگوهای غربی صهیونیستی، با عزم و ارادهی جدی به وظیفهی خود در قبال عوامل جاسوسی و هجمه به دین و فرهنگ و هویت ایرانی  اسلامی کشور و مزدوران رژیم اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد کرد. انشاءالله.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه