نزديکي تهران و پکن امتيازدهي بيشتر غرب را منجر مي‌شود

مصطفي انتظاري کارشناس مسائل بين الملل در گفتگو با آرمان امروز در خصوص اهميت ارتقاي سطح روابط ميان ايران و چين با توجه به شرايط پيچيده منطقه و عرصه بين الملل و البته اهميت اين موضوع با در نظر گرفتن تداوم مذاکرات وين و تعاملات ميان ايران و غرب، اظهار داشت: هم طرف ايراني و هم طرف چيني فارغ از جبهه بنديهاي سياسي تلاش ميکند به صورت عملگرا منافع مشترک را در نظر بگيرند که اين موضوع از اهميت بالايي در همکاري هاي دو طرف برخوردار است.

وي با اشاره به منافع اقتصادي همکاريهاي ميان ايران و چين گفت: در سال هاي اخير شاهد هستيم که چيني ها به دنبال افزايش منفعت اقتصادي خود از تعامل با کشورهاي منطقه غرب آسيا هستند و نزديکي آنها به ايران مي تواند پکن را در تحقق اين خواسته خود کمک کند.

انتظاري بيان کرد: دسترسي به بازار 80 ميليون نفري ايران، دسترسي به آب هايي که در کنترل ايران است، دسترسي به فرصتهاي سرمايهگذاري که در ايران وجود دارد، اينها همه فرصت هايي هست که قطعاً چيني ها از آن به راحتي نمي گذرند و در حال حاضر ما شاهد هستيم که آنها در حوزه هاي پوشاک، لوازم خانگي و خودرو در ايران بسيار فعال هستند.

اين کارشناس مسائل بين الملل تصريح کرد: علاوه بر منفعت اقتصادي چين از قبل همکاري و تعاملي که با ايران در حوزه هاي مختلف تجاري دارد ايران هم با توجه به شرايط تحريم مي تواند از فرصت فروش نفت به چيني ها و سرمايه گذاري آنها در صنايع و معادن مختلف کشور استفاده کند.

وي ادامه داد: يکي ديگر از همکاري هاي ميان تهران و پکن تلاش هر دو طرف در جهت مقابله با سياست تک قطبي آمريکا در نظام بين الملل است چراکه امروز ما ديگر نظام تک قطبي نداريم بلکه وجود قدرت هاي مختلف منجر به ايجاد نظام چند قطبي شده است که نمونه آن گروه بريکس است.

انتظاري گفت: ديگر آن زمان که در نظام بين الملل همه چيز از آمريکا و به آمريکا ختم شود و همه بايد در زمين آن بازي مي کردند گذشته است و قدرت هاي مختلفي از جمله روسيه، چين، هند، برزيل، ايران و برخي ديگر با تعاملات ميان يکديگر در راستاي چند قطبي کردن و تقابل با سياست هاي يکجانبه گرايانه آمريکا همکاري دارند.

اين کارشناس مسائل بين الملل با اشاره به اين مطلب که نزديکي ايران به کشورهايي مثل چين، روسيه، هند و ساير کشورها که در حوزه نفوذ آمريکا و غرب قرار ندارند منجر به نزديکي بيشتر غربيها به ايران خواهد شد، افزود: هرچند که پروپاگانداي رسانه هاي غربي عليه سياست ايران و رويکرد به شرق و نزديکي به کشورهاي هم چون چين اين بوده و خواهد بود، اما سياستمداران غربي به خوبي مي دانند که پيام نزديکي ايران به چين اين است که طرف غربي بايد تلاش بيشتر کرده و امتياز بيشتري به ايران بدهد.

وي بيان کرد: در جريان مذاکرات هستهاي هم شاهد بوديم که هر زمان نزديکي ايران به روسيه و چين بيشتر مي شد تلاش طرف غربي در راستاي افزايش ارتباط با ايران بود و هر زمان که ايران از تعامل بيشتر با روسيه و چين و غافل ميشد طرف غربي فشارها را افزايش ميداد و مطالبات خودش را از ايران بيشتر ميکرد.

انتظاري افزود: به هر حال نزديک شدن ايران به کشورهاي روسيه، چين، هند و امثال آنها نشان دهنده تنها نبودن و در انزوا قرار نداشتن ايران در عرصه بينالمللي است موضوعي که آمريکا از دوره آقاي ترامپ به شدت پيگير آن بود اما ايران اجازه نداد که اين هدف تحقق پيدا کند.

اين کارشناس مسائل بين الملل در پايان خاطر نشان کرد: حضور ايران در مجامع بينالمللي و تعاملات و ارتباطات گسترده با کشورهاي شرقي و کشورهاي منطقه و همسايه نشان دهنده شکست سياست فشار حداکثري آمريکا است و از سويي هم براي غرب اين پيام را به دنبال دارد که جهت ارتباط و تعامل بيشتر با ايران بايد تلاش بيشتري داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه