پنج سال محکوميت براي پسرميرسليم


سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به وضعيت حميد نوري و اسدالله اسدي گفت: آنچه که تاکيد داشتيم و داريم استرداد اين عزيزان و برگشتشان به وطن و تنبيه کشورهايي که آنها را نگه داشته‌اند است.
مسعود ستايشي همچنين در پاسخ به سوالي درباره پرونده مهدي ميرسليم و اينکه آيا اتهامش جاسوسي است؟ گفت: آقاي ميرسليم به اتهام اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاريخ شروع اجراي مجازاتش مشخص است. براساس مقررات محکوميت ايشان اجرا شده و ما تکليف به اجراي قانون  داريم. مگر مي شود براي اجراي قانون تبعيض قائل شويم و  قطعا تبعيضي در رسيدگي نداريم. در اين ايام از مرخصي استفاده کرده و غيبت هم  داشته است‌ و  ايشان به مرخصي آمده و مطابق مقررات بوده و در مورد غيبت هم براساس مقررات اتخاذ تصميم شده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه