امکان بازگشت و تمديد قرارداد با پرستاران طرحي

قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري و تعديل کارانههاي پرستاري به صورت طرح نمايندگان مجلس در قالب يک ماده واحده و دوتبصره در تاريخ 6 تير 1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و 13 تير همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اما تا سال 1399 اقدام چنداني براي اجراي اين قانون انجام نشد و حتي آييننامه اجرايي آن که مطابق مصوبه مجلس بايد ظرف 6ماه پس از تصويب قانون و در همان سال 1386 تدوين و ابلاغ ميشد نيز نوشته نشده بود. تا جايي که رهبر انقلاب 30 آذر 1399 در مراسم روز پرستار از مسئولان خواست اين قانون را اجرا کنند. معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: حدود 6 هزار ميليارد تومان بودجه تعرفه خدمات پرستاري براي امسال اختصاص يافته که به زودي از طريق سازمان بيمه سلامت به پرستاران پرداخت ميشود. عباس عبادي، افزود: با مساعدتهاي رئيس جمهور و توجه ويژهاي که به پرستاران دارند، حدود 6 هزار ميليارد تومان از طريق سازمان برنامه و بودجه به عنوان تعرفه خدمات پرستاري براي امسال تخصيص يافته که بزودي اين پول در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار ميگيرد. اين مبلغ به عنوان تعرفه خدمات پرستاري (کارانه) بر اساس مصوبه هيأت وزيران که امسال تعيين شده بطور مستقيم در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار ميگيرد و بر اساس دستورالعمل نحوه بازتوزيع قانون تعرفهگذاري پرستاري که با همکاري سازمان نظام پرستاري و معاونتهاي پرستاري، توسعه و درمان وزارت بهداشت تدوين شده، کارانه پرستاران پرداخت ميشود. عبادي با بيان اينکه خدمات پرستاري در صدر اعتماد اجتماعي کشور قرار دارد، ادامه داد: دوران همهگيري کرونا، نقش مهم و اثرگذاري گروه پرستاري در رسيدگي و درمان بيماران بيش از پيش آشکار کرد و بايد به جايگاه اصلي آنها در سيستم بهداشت و درمان کشور بيشتر توجه شود. معاون وزير بهداشت در مورد بيکار شدن پرستاران طرحي از مراکز درماني، تصريح کرد: امکان بازگشت و تمديد قرارداد با نيروهاي طرحي پرستار به مراکز درماني ايجاد شده و بيمارستانها بر اساس نياز خود، آنها را جذب ميکنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه