تغيير دوره آموزشي سربازي

رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح، مدت دوره آموزشي سربازي را اعلام کرد. امير دريادار دوم غلامرضا رحيمي پور رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح در خصوص مدت دوره آموزشي سربازي اظهار کرد: در حال حاضر مدت دوره آموزشي سربازي بين 6 تا 8 هفته متغير است. به طور مثال نخبهها يک ماه دوره آموزشي سربازي سپري ميکنند؛ همچنين افرادي که در حال حاضر در مناطق گرمسير دوره آموزشي سربازي خود را طي ميکنند به مدت 6 هفته و کارکنان وظيفهاي که در مناطق خوش آب و هوا مشغول خدمت باشند مدت دوره آموزشي سربازي آنها 8 هفته خواهد بود. در گذشته مدت دوره آموزشي سربازي 45 روز بود که بعد از آن دو هفته به آن اضافه شد که از دو سه ماه پيش تاکنون مدت دوره آموزشي سربازي بسته به مرکز و تخصص بين 6 تا 8 هفته خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه