غرب درباره سپاه عقب‌نشینی خواهد کرد

يعقوب رضازاده، عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص مسائل باقيمانده در مذاکرات، ميگويد که احتمالا تا 70الي 80 درصد مواردي که ما به طرفهاي اروپايي در مذاکرات پيشنهاد کردهايم، کار جلو رفته است. شايد چند موردي باقي مانده باشد که در حال بر طرف شدن است. طرفهاي مقابل ما يک فرصتهايي از ما خواستهاند تا در نهايت پيشنهاداتي که ما ارائه کردهايم را حل و نتايج را به کشور ما اعلامکنند.

عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص مسائل باقيمانده در مذاکرات، ميگويد که احتمالا تا 70 الي 80 درصد مواردي که ما به طرفهاي اروپايي در مذاکرات پيشنهاد کردهايم، کار جلو رفته است. شايد چند موردي باقي مانده باشد که در حال بر طرف شدن است. طرفهاي مقابل ما يک فرصتهايي از ما خواستهاند تا در نهايت پيشنهاداتي که ما ارائه کردهايم را حل و نتايج را به کشور ما اعلام کنند. ما به سپاه پاسداران به عنوان بنيه اصلي نيروهاي مسلح خودمان نگاه داريم که باعث اقتدار ما در دنياست. بنابراين قطعا آنها بايد بحث سپاه را قبول کنند. من فکر ميکنم به اين نتيجه رسيدهاند که سپاه را به عنوان قدرت دفاعي و نيروهاي مسلح ما قبول کنند. گمان ميکنم که از آن شرط خودشان صد در صد عقبنشيني خواهند کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه