رستگاري اشتوتگارتي

بهروز شهبازپور

سيلاب هاي مصيبت بار اخير در مناطق مختلف، بي شباهت به سيل قيمت ها و گراني اجناس و کالاها در سراسر اين سرزمين نيست. سيل اولي نابهنگام و وحشتناک و اما در جغرافياي محدود ، موردي و قابل کنترل است و سيل دومي خانمان برانداز،
گسترده تر، دايمي و علي الظاهر غير قابل کنترل. شما بگوييد:کدام مهيب تر است؟... و ما جان سخت ها هر روز در معرض اين سيل و سونامي هستيم! در سيلابها مي گويند، سازمان هواشناسي مي تواند با کمک ماهواره ها، پيش آگهي دهد و مردم با اطلاع از وقوع سيلاب، خود را از معرض خطر دور کنند.اما در سيل گراني قيمت ها،حتي اگر سازماني باشد که قدرت پيش بيني هم داشته باشد و آگهي هم بکند،مگر محرومين و ندارها قادرند با ارتقاي سطح زندگي شان و دور شدن از کف توانايي اقتصادي، خود را از معرض آسيب اين سيل برهانند؟ که اين سيل فقط براي دهک هاي پايين جامعه است و سر بازايستادن هم ندارد!  در شرايط کنوني که افزايش سيل آساي قيمت ها، ماهانه و توقف ناپذير شده است و درآمدهاي ناچيز، کفاف زندگي مردم را نمي‌دهد، دولت بايد مراقبت بيشتري از محرومين، بويژه در مناطق کم برخوردار داشته باشد و نگذارد نفس مردم به شماره بيفتد و غم نان در خانه هاي کوچک، سايه بيندازد.
اما چگونه؟ آنچه مسلم است اين است که، همه جاي کشور بطور يکسان از منابع و مواهب موجود بهره مند نيست. هر چند ‌بايد آسيب شناسي شود که علل اين فقر و محروميت هاي ديرپا، بويژه در مناطق کم برخوردار چيست و چنانچه عزمي براي عدالت گستري باشد، براي اين مناطق با اولويت استان هاي محروم،
برنامه هايي براي توسعه متوازن طراحي شود.  معادن و صنايع معدني به دليل برخورداري از قابليت توليد محصولات صادراتي و تنوع و پراکندگي ذخاير معدني به عنوان يک راهکار اساسي مي‌تواند به رشد و توسعه مناطق غير برخوردار و محروم کشورکمک کند. ايران، بهشت معادن دنياست. بايد از اين بضاعت حسن استفاده را کرد. اکتشافات در سنگ آهن نشان داده که ذخاير ما حداقل دو برابر ذخاير کنوني است و در مس، ذخاير بيش از دو برابر کنوني است و در برخي استان‌ها مثل سيستان و بلوچستان ذخاير فوق العاده اي وجود دارد. بايد با شناسايي ظرفيت هاي توليد ملي، مزيت مناطق محروم شناسايي شود. کشورهاي ديگر هم همين کار را مي کنند . مثلا در آلمان، شهراشتوتگارت به نماد بنز بدل شده است،12 هزار واحد کوچک وابسته به مرسدس بنز در آنجا فعال هستند.
اما در ايران، همه  فولاد مي خواهند! دولتها هم کارخانه هاي فولاد را در شهرهايي احداث کرده اند که حالا بخاطر کمبود آب ناگزيرند آب بسيار زياد موردنياز اين صنعت را از يک جاي دورتر بياورند!  بسياري از معادن در مناطق محروم جاي دارند .معادني که دراشتغال و تثبيت جمعيت اين مناطق بسيار تاثيرگذارند. اگر اين معادن نبودند قطعا جمعيت اين مناطق پراکنده مي شد ؛ چرا که نيروهاي شاغل درآنها، عمدتا از بومي هاي همان مناطق تامين مي شود. اين خيلي خوب است که هر کجا که معدني فعال مي شود، مردم احساس مي کنند که فقر از آنجا خواهد رفت و توسعه جايگزين خواهد شد.  بي ترديد در مقطع کنوني، خدمت به مردم مناطق محروم و توسعه اين مناطق بسيار ضروري است ؛خدمتي که هم آثار دنيوي دارد و هم در راستاي مطالبات جدي مردم است و هم آثار اخروي براي دولت و خادمان مردم خواهد داشت. حرف آخر اين که رفاه و سعادت مردم و رسيدگي به مستضعفان که وارثان زمين و رستگاران موعودند! بطور جدي نيازمند تغيير پارادايم هاي کنوني است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه