چراغ سبز مجلس به مذاکرات برجام

عضو کميسيون امنيت ملي؛ توضيحات باقري 50 درصد قانع کننده بود و در پيش نويس روي ميز بسياري از ضعف‌هاي گذشته جبران شده است

گروه سياسي| جلسه غيرعلني مجلس با مسئولان تيم مذاکره کننده مجلس ديروز -چهارشنبه- برگزار شد که به نظر ميرسد متن پيشنويس تهيه شده و توضيحات ارائه شده از سوي علي باقري با اقبال نمايندگان ملت همراه بوده است. بنابر گزارشهاي منتشر شده در اين نشست به صورت اجمالي برخي از مطالب موجود در پاسخ ايران به پيشنهاد اتحاديه اروپا که در قالب تقاضاي اصلاح مکاتبه شده بود که عمدتاً حول محور بحث رفع تحريمها، تضمينها و تعاملات و مبادلات بانکي بوده، مورد بحث قرار گرفته است.

در اين جلسه غير علني، علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، حسين اميرعبداللهيان وزير خارجه، علي باقري رئيس تيم مذاکره کننده هستهاي، اسلامي و بهروز کمالوندي رئيس و سخنگوي سازمان انرژي اتمي حضور داشتند که طي آن نمايندگان سوالات و ابهامهاي خود را مطرح و نمايندگان مسئول در مذاکرات هستهاي توضيحات خود را ارائه کردند.

شايان ذکر است که نشست غير علني ديروز در شرايطي برگزار شد که در سهشنبه (25 مرداد) نشست اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، گزارش کاملي از روند مذاکرات رفع تحريمها و فرآيند بررسي ايدههاي هماهنگکننده اتحاديه اروپايي و جمعبندي نظرات جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص به کميسيون ارائه شده بود. با اين تفاسير «آرمان امروز» در راستاي پيگيري ابعاد و روند برگزاري اين نشست غيرعلني، نقطهنظرهاي يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي را گرفته است.  محمود عباسزاده مشکيني، نماينده حوزه انتخابيه مشکين شهر و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اظهارات خود روند برگزاري نشست ديروز را مثبت و توضيحات تيم مذاکره کننده را واقعبينانه و قابل قبول ارزيابي کرد.

مذاکرات کنوني «جنگ متن» ميان ايران و غرب است

محمود عباس زاده، در ارتباط با نشستهاي دو روز گذشته نمايندگان مجلس با تيم مسئول مذاکره کننده هستهاي کشورمان و وزير امور خارجه و رئيس کميسيون امنيت ملي، به «آرمان امروز» گفت: «ما در مذاکره با غربيها چه در گذشته و چه اکنون به اين نتيجه رسيديم که مذاکرات ميان ايران با آنها صورت بگيرد. بعد از اينکه مجلس قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران را در آذر 99 تصويب کرد، بخشي از ظرفيتهاي از دست رفته در طول اجراي يکطرفه برجام را مجددا بازيافت کرديم. در واقع، ما در يک موقعيت برتر به سراغ مذاکرات با کشورهاي غربي رفتيم.»

وي افزود: «اساسا بايد توجه داشت که نظام سلطه با ايران سر ناسازگاري داشته و دارد. آنها با مواضع و اصول جمهوري اسلامي ايران مخالف هستند، لذا تا زماني که ماهيت کشورمان بر اساس پايبندي با آرمانها فعلي باشد، همچنان مشکلات ميان  تهران و غرب ادامه خواهد داشت. مخالفت با آرمانها و اسطورههاي ايراني بدون ترديد بر منافع ملي ما تاثير خواهد گذاشت. با اين تفاسير ما با آگاهي از چنين سطح تنشي به سراغ مذاکره رفتهايم. اساسا بايد توجه داشت مذاکره يک جنگ است؛ جنگي پشت درهاي بسته. هم اکنون نيز اين مساله به سطح «جنگ متن» رسيده است. آمريکا در پي تضعيف جمهوري اسلامي ايران است و در نقطه مقابل، در شرايطي که توان لجستيکي ما با آنها برابر نيست، بايد بر اساس منافع ملي مذاکرات را مديريت کنيم. در مقطع کنوني همه آنچه که در جريان بوده و هست برابر با «جنگ متن» است. بنابراين، بايد تلاش کنيم که تمامي جملات و عبارات بر اساس خواست و منافع ملي ما باشد که فردا از اين واژگان نتوانند در محافل حقوق و بينالمللي بر ما آسيب وارد کنند. در مجموع، آمريکاييها در پي محدودسازي و مهار فعاليتهاي هستهاي ما هستند  و تحريمها را حفظ کنند. در مقابل ما نيز در پي لغو تحريمها و گرفتن ضمانتهاي ويژه هستيم.»

توضيحات باقري 50 درصد قانع کننده بود

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه با تاکيد بر اينکه متن کنوني ارائه شده براي توافق 100 درصد مطابق با خواسته و منافع ملي ما نيست، ادامه داد: پيرامون آنچه که اکنون مذاکرهکنندگان کشورمان توانسته به گود بنشانند، در ابتدا شايان ذکر است که تا روز سهشنبه اطلاعي از مفاد آن نداشتيم اما طي دو روز گذشته، به ويژه پس از شنيدن بخش دوم اظهارات آقاي علي باقري، مسئول تيم مذاکره کننده ايران در جلسه غيرعلني اخير مجلس، تا حدود 50 درصد قانع شدم. هر چند هنوز نقدهاي جدي ما در اين حوزه پابرجا مانده است.»

وي افزود: «اساسا بر اين باور هستم که مجلس ميبايست نقش فعالتري در مذاکرات ايفا ميکرد. مجلس ميبايست پس از تصويب قانون اقدام راهبردي به وظايف نظارتي خود ادامه ميداد و مطالبات ملت ايران را در سطح بالا پي ميگرفت. اينکه از ظرفيت مجلس بهره گرفته نشد، محل نقد جدي است. ماهيت و رسالت مجلس متفاوت از دولت است؛ زيرا اين نهاد منتخب ملت است. هم اکنون نيز دير نشده که مجلس نقش فعالتري را ايفا کند.»

عباسزاده در ادامه تاکيد: «برجام پس از خروج ترامپ تا حدودي کارايي خود را از دست داد و نقاط ضعف آن به وضوح مشخص شد. لذا اکنون ضروري است که در توافق جديد اين ضعفها رفع ميشد. در متن پيشنهادي کنوني که البته هنوز امضا نيز نشده، تا حدودي برخي از ضعفها در اين حوزه ترميم شده است. هر چند در برخي زمينهها همچنان ضعف وجود دارد اما در بسياري از حوزهها شاهد رفع مشکلات گذشته هستيم. اکنون ميتوان گفت پيشنويس موجود که مبنا قرار گرفته در صورت به نتيجه رسيدن، يک فرصت براي ما و طرفهاي مقابل خواهد بود که همه ميتوانند از پتانسيلها پساتوافق بهره بگيرند.»

جلسه غيرعلني خوب شروع نشد اما خوب پايان يافت

اين نماينده حوزه انتخابيه مشکين شهر در ادامه پيرامون فضاي حاضر بر نشست غير علني مجلس تاکيد کرد: «نشست غيرعلني امروز خوب شروع نشد ولي خوب پايان يافت. نمايندگان دولت در اوايل نشست در ابتدا مقداري موضع منفي (گارد) داشتند اما زماني که نمايندگان انتقاداتي جدي را مطرح کنند، واکنش دولت، در پاسخ به نقدها بسيار منطقي بود. در بخش دوم نشست توضيحات علي باقري تا حدود زيادي قانعکننده بود اما همچنان نقدهايي جدي بر مواضع او وجود دارد. حتي در چند مورد اينجانب با باقري تقابل لفظي داشتيم اما در ادامه با توضيحات مسئول تيم مذاکره کننده ايران ختم به خير شد. واقعيت اين است زماني که بحث منافع ملي در ميان باشد هيچ تعارفي ميان طرفين وجود ندارد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه