واریز ۱۱میلیون تومان به حساب معلمان

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: سعي داريم اين ماه مبلغ 11ميليون تومان را براي 11 ماه گذشته به معلمان بهصورت عليالحساب پرداخت کنيم تا احکام رتبهبندي آماده شود. سيد مسعود ميرکاظمي به تسنيم اظهار کرد: رتبهبندي بر اساس شايستگي است و وزارت آموزش و پرورش بايد اقداماتي را انجام دهد تا ميزان شايستگي يک معلم مشخص شود و بعد پرداختها طبق آن صورت گيرد. چون اين روند هنوز آماده نشده است و مقداري طولاني شده، با وزير آموزش و پرورش توافق کرديم اين ماه مبلغي را به عنوان عليالحساب پرداخت کنيم و زماني که احکام به سرانجام رسيد نيز مابهالتفاوت پرداخت شود. بهادري جهرمي سخنگوي دولت نيز در اين باره گفته بود که سازمان برنامه و بودجه مبلغي را براي عليالحساب در اختيار قرار داده است تا پيش از اجراي نهايي رتبهبندي، مبالغي براي معلمان به صورت عليالحساب فعلاً در پايينترين سطح رتبهبندي پرداخت شود تا مبالغ قطعي نيز اجرايي شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه