عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی نژاد :

دولت رئیسی دولت سوم احمدی‌نژاد است

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور دولتهاي نهم و دهم، بعد از پايان رياست جمهورياش، نه تنها 8 سال در برابر دولتهاي بعد از خودش مواضع تندي گرفت بلکه اين مواضع آتشين را عليه حاکميت و نظام نيز ادامه داد.، سياستمداري که در همه اين سالها دغدغههايش تنها به اظهار نظرهاي سياسي ختم نشد، حتي نقطه نظراتش را در نامهاي خطاب به آنجلينا جولي بازيگر سينماي هاليوود نيز نوشت. با اين همه رويکرد احمدي نژاد در يک سال گذشته و پس از روي کارآمدن دولت سيزدهم قابل تامل است؛ از يک طرف آخرين پست اينستاگرام او  متعلق به 14 فرودين ماه سال گذشته به مناسبت روز قلم است و از طرف ديگر توئيتر او به روز نميشود. آيا دوري او از حواشي و جنجال در شبکههاي اجتماعي، نشان دهنده چرخش نرم احمدي نژاد است؟ برخي از منتقدان او معتقدند سکوت يا بيحاشيه بودن او در چند ماه اخير، بيارتباط به نزديک شدن به انتخاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. غيبت و سکوت محمود احمدي نژاد را با عبدالرضا داوري که در دوران رياست جمهوري او يکي از نزديکان و مشاور رسانهاي دولت بود، در گفتوگويي مطرح کرديم.

چند ماهي است که محمود احمدي نژاد در فضاي واقعي و مجازي کمتر حاشيهسازي ميکند. آخرين پست صفحه اينستاگرام او مربوط به 14 تير ماه سال گذشته است و توئيتر وي هم تقريباً از همان زمان به روز نشده است. سکوت ايشان دليل خاصي دارد؟

اينستاگرام و توئيتر فارسي آقاي احمدي نژاد دست تيمي بود که ازايشان جدا شدند، بنابراين فکر ميکنم او ديگر به اکانت هايش دسترسي ندارد. البته به نظرم به توئيتر انگليسياش دسترسي دارد. به هر حال اگر گروههايي را که باايشان در تلگرام و واتس آپ مرتبط هستند دنبال کنيد، يک تيمي سال گذشته در حوزه رسانهاي با او کار ميکردند که حالا بنا به اختلافاتي که در بحث ثبت نام انتخابات رياست جمهوري پيش آمد از ايشان جدا شدند، به همين دليل فکر ميکنم آنها ديگر امکان دسترسي به آقاي احمدي نژاد ندادند و اينستاگرام و توئيتر فارسي ايشان هم از همان تاريخي که اشاره کرديد ديگر به روز نشده است.

با روحيهاي که از او سراغ داريم به نظر نميآيد که عدم فعاليتش در اينستاگرام تنها به دليل عدم دسترسي به اکانتش باشد.

البته من دليل فنياش را عرض کردم. بالاخره آقاي احمدي نژاد اگر بخواهد محتوايي را توليد و توزيع کند و موضعگيري داشته باشد، مسيرهاي زيادي براي دسترسي از جمله کانال تلگرامي دولت بهار دارد، بالاخره با برخي از رسانه ها ايشان مرتبط هستند و ميتوانند مسائلشان را مطرح کنند. الان ايشان پلني(برنامهاي) ندارد. ايشان به نوعي در کلان پروژههايي که دارند، همراهيهايي با دولت آقاي رئيسي دارند. به هر حال بخش مهمي از بدنه دولت آقاي رئيسي، نيروهايي هستند که در دولت آقاي احمدي نژاد چه در سطح مدير ارشد و چه در سطح مدير مياني فعاليت مي کردند. شما سوابق تک تک مديران آقاي رئيسي را ببينيد اغلب در دولت نهم و دهم وزير يا معاون وزير و مدير بودند؛ مثل آقاي محرابيان، آقاي غضنفري، آقاي فاطميامين، آقاي رستم قاسمي يا آقاي اوجي؛ اينها در سطوح مختلف دولتهاي آقاي احمدي نژاد مسئوليت داشتند. همين آقاي زاهدي وفا را که ميخواهند براي وزارت رفاه معرفي کنند سابقه معاونت وزارت اقتصاد و دارايي در دولت احمدي نژاد دارد. ميخواهم بگويم شايد حدود 80 درصد از بدنه دولت آقاي رئيسي، کساني هستند که سابقه اجراييشان در دولت آقاي احمدي نژاد شکل گرفته است.

به نظر من دولت سيزدهم، دولت سوم آقاي احمدي نژاد است ولي بسيار ناکارآمدتر. يعني اگرايشان هم ميخواستند دولت تشکيل دهند تقريباً استخوانبندي دولتايشان همين بود با اين تفاوت که آقاي احمدي نژاد از بخشداري در ماکو تا شهرداري و استانداري و بعد هم رياست جمهوري، تجربه کار اجرايي دارد و در حوزه اجرايي آقاي احمدي نژاد پختهتر از آقاي رئيسي است. من يکي از اصليترين دلايل ناکارآمدي دولت آقاي رئيسي را ناآشنايي ايشان با مسائل اجرايي ميدانم. ايشان يک جمعکننده نيستند. آقاي احمدي نژاد جمعکننده بود فارغ از همه اختلافات سياسي که ميتوان باايشان داشته يا نداشته باشيد.

سکوت آقاي احمدي نژاد در حال حاضر چيست ؟

ببينيد حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آقاي احمدي نژاد، بسيار اهميت دارد،چون يک نهاد رسمي حاکميتي است و حضور در اين مجمع چندين امکان برايايشان ايجاد ميکند. اولين امکان، دسترسيهاي خبري و اطلاعاتي از درون حاکميت است؛ شما وقتي وارد مجمع تشخيص مصلحت نظام ميشوي به عنوان عضو مجمع، انبوهي از گزارشهاي دستگاههاي اجرايي درمورد وضعيت کشور را در اختيارخواهيد داشت.

در جلسات تخصصي کميسيونها با مديران کشور، وزرا، رئيس جمهوري و معاونينش نشست و برخاست ميکنيد و از وضعيت اداره کشور و سياستهاي دولت مطلع ميشويد. بنابراين آقاي احمدي نژاد براي اين که بتواند خودش را به روز نگه دارد که در کشور چه ميگذرد، برايش بسيار مهم است که در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه