پیام هشدارآمیز ایران به غرب

مشاور تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکرات وین به ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر موفقیتآمیز بودن تلاشها برای کارشکنی در روند احیای توافق هستهای واکنش نشان داد. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکرهکننده ایران در واکنش به ادعاهای اخیر مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر این کارزار کارشکنیهایشان در روند احیای توافق هستهای موفقیتآمیز بوده است، در توییتی توییترش نوشت: رژیم آپارتاید از «به تعویق انداختن توافق هستهای» دم میزند. تحلیلگران آمریکایی میگویند تاخیرها[در روند احیای توافق] به خاطر ترس بایدن از ضعیف به نظر رسیدن پیش از انتخابات است. با این وجود، اتحادیه اروپا ایران را مقصر پیشرفت کند دانست. مرندی ادامه داد: اتحادیه اروپا نمیتواند کسی را گول بزند. هرگونه تاخیری واقعا موجب تشدید بحران انرژی غرب خواهد شد. اظهارات مرندی در پی این مطرح میشود که یائیر لاپید، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اخیرا یائیر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی  مدعی شد که این رژیم اطلاعات جدیدی درخصوص فعالیتهای هستهای ایران در تعدادی از سایت ها به کشورهای اروپایی داده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه