راه‌اندازی شبکه تشخیصی تب کریمه کنگو

رئیس بخش آربوویروسها و تبهای خونریزی دهنده ویروسی انستیتو پاستور ایران از راهاندازی شبکه تشخیصی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور خبر داد و گفت: با این کار و پس از ارزیابی ۱۰ دانشگاهی که در این شبکه قرار دارند، دیگر نیاز نیست که نمونههای سراسر کشور برای تشخیص نهایی به تهران ارسال شود. محمد حسن پوریای ولی با اشاره به اینکه روشهای تشخیصی در این آزمایشگاه، بر پایه آزمایشات مولکولی و سرولوژی است، تصریح کرد: در این مدت، هزاران نمونه مشکوک به بیماریهای آربوویروسی به آزمایشگاه مرجع کشوری در انستیتو پاستور ایران ارسال شده است. این نمونهها از تمام استانهای کشور به این آزمایشگاه برای تشخیص ارسال میشود. نمونهها از طریق مراکز بهداشتی درمانی دانشگاههای علوم پزشکی ارسال میشود و ما موظفیم که در کمترین زمان، جواب را به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع دهنده و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اطلاع دهیم. کلیه خدمات آزمایشگاهی به بیماران به صورت رایگان ارائه میشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه