تصویب طرح شناور شدن ساعت کار کارمندان

مهدی گلشنی، مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: کلیات طرح شناور شدن ساعت کاری ادارات، تصویب و کارگروهی برای این امر تشکیل شد. او با اشاره به مصوبات شورای ترافیک استان تهران در خصوص کنترل ترافیک مهرماه گفت: مقرر شد تردد کامیونها و کامیونتها از ساعت ۶.۳۰ تا ۹ صبح در سطح شهر تهران ممنوع باشد. همچنین کلیات طرح شناور شدن ساعت کاری ادارات، تصویب و کارگروهی برای این امر تشکیل شد و قرار است ساعات کاری ادارات از ۷ تا ۹ صبح بهصورت شناور باشد. مدت اجرای طرح ترافیک نیز تا ساعت ۱۸ افزایش خواهد یافت و ساعت کار کارخانجات نیز تغییر خواهد کرد. خانوادههایی که خودشان فرزندشان را به مدرسه میرسانند از توقف در جلوی مدارس و پارک دوبله و ایجاد راهبندان خودداری کنند و در جای مناسب و مجاز نسبت به توقف اقدام کنند و اصرار نداشته باشند که تا جلوی مدرسه با خودرو ترددکنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه