مداخلات ترکیه و امارات در عراق

به دنبال پیچیده شدن بنبست سیاسی در عراق در نتیجه اختلافات میان احزاب و طرفهای مختلف، منابع عراقی نسبت به ادامه مداخلات ترکیه و امارات برای کنترل بر تصمیمگیری سیاسی در این کشور هشدار دادند.
 ترکیه و امارات هر کدام طبق اهداف خود به مداخلات در امور عراق ادامه میدهند و درصدد کنترل بر تصمیمگیری سیاسی در عراق هستند.
 طبق این گزارش، ترکیه و امارات همچنین با حمایت از برخی طرفها به دنبال دستیابی به منافع به ویژه منافع اقتصادی، ایجاد یک اقلیم سُنّی نشین و بیثبات کردن کشور هستند.
«جاسم البیاتی» ، نماینده سابق شپارلمان عراق در این باره به المعلومه گفت: دستگاه اطلاعات ترکیه اقداماتی را در این راستا انجام داده و به همین منظور به برخی احزاب سنی روی آورده و در تلاش است تا با سوق دادن این احزاب به سمت آرام کردن فضای سیاسی عراق، از تحقق منافع خود اطمینان حاصل کند، چراکه تشدید تنش در عراق به نفع منافع اقتصادی و تجاری آنکارا نیست.
«محمن حسن» ، نماینده ائتلاف
«دولت قانون» در پارلمان عراق نیز در این باره تصریح کرده است: آنکارا با حمایت از برخی احزاب، به مداخله در امور سیاسی عراق با هدف دستیابی به منافع خود ادامه میدهد.
وی تاکید کرد: ترکیه به حمایت از برخی احزاب سیاسی اهل تسنن با هدف ترغیب آنها به ایجاد یک اقلیم و یا منطقه سنی ادامه میدهد و با بهرهگیری از اختلافات و تنشهای سیاسی فعلی، درصدد دستیابی به منافع خود با تجزیه عراق است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه