عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

منتظر پاسخ امریکا هستیم

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره امکان به تعويق افتادن مذاکرات به بعد از آبان ماه، ميگويد که يک تنشهاي سياسي بين کنگره و دو جريان رقيب در امريکا وجود دارد. عدهاي معتقدند که مذاکرات به بعد از انتخابات موکول شود و عدهاي ديگر هم مخالف به تعويق افتادن آن هستند. اما از نظر جمهوري اسلامي فرقي نميکند، چراکه مسير و استراتژي مشخص شده است. فداحسين مالکي درباره امکان به تعويق افتادن مذاکرات به بعد از آبان ماه، ميگويد که يک تنشهاي سياسي بين کنگره و دو جريان رقيب در امريکا وجود دارد. عدهاي معتقدند که مذاکرات به بعد از انتخابات موکول شود و عدهاي ديگر هم مخالف به تعويق افتادن آن هستند. اما از نظر جمهوري اسلامي فرقي نميکند، چراکه مسير و استراتژي مشخص شده است. خيليها اعتقادشان اين است که اگر بايدن به پيشنهاد ايران پاسخ دهد و مذاکرات از بنبست خارج کند، شايد به نفع دولت او و امرشيکا باشد.

فداحسين مالکي در گفتگو با «انتخاب» درباره آخرين وضعيت مذاکرات احياي برجام، گفت: «ما در گذشته به تعهدات خود در اين خصوص عمل کردهايم ولي با بيتوجهي و عدم تعهدات طرف امريکايي مواجه شديم. در مرحله جديد از گفت و گوها هم به يک سري نقاط مشترک نزديک شديم، اما بعد از آنکه هم ايران و هم طرف مقابل پيشنهادش را داد، متوجه شديم که امريکاييها قدري دارند فرصت سوزي ميکنند. دو دليل عمده اين امر هم لابي سنگين صهيونيستها ميتواند باشد که مرتبا پيغام ميدهند و امريکاييها را تهديد ميکنند و دومين دليل هم مشکلات داخلي امريکاست. به هر حال نزديک به انتخابات مياندورهاي کنگره است و دو جناح به جان هم افتادهاند. و دو موضوع هم در دستور کار دو حزب است؛ يکي موضوع برجام و دومي هم بحران اوکراين است. امريکاييها در حد و رويه سردرگم هستند. در مجموع ما منتظر پاسخ امريکا هستيم که اين پاسخ ميتواند مذاکرات را از بنبست خارج کند.» وي درباره احتمال به تعويق افتادن مذاکرات به بعد از انتخابات مياندورهاي کنگره در امريکا، مطرح کرد: «يک تنشهاي سياسي بين کنگره و دو جريان رقيب در امريکا وجود دارد. عدهاي معتقدند که مذاکرات به بعد از انتخابات موکول شود و عدهاي ديگر هم مخالف به تعويق افتادن آن هستند. اما از نظر جمهوري اسلامي فرقي نميکند، چراکه مسير و استراتژي مشخص شده است. خيليها اعتقادشان اين است که اگر بايدن به پيشنهاد ايران پاسخ دهد و مذاکرات از بنبست خارج کند، شايد به نفع دولت او و امريکا باشد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه