ملت قدرتمند دولت قدرتمند

زيزدان و از ما بر آن کس درود که تارش خرد باشد و داد پود

ديگربار موضوع ملت قدرتمند- دولت قدرتمند را پي ميگيريم و از باب چگونگي تحقق آن سخن مي کنيم ,با مطلعي پر معنا که شعري است از ارباب سخن فارسي فردوسي نامدار.

راستي چگونه ملتي انسجام مي يابد و از همزباني به همدلي مي رسد و در مشارکت هم زبان و همدل مي شود .شايد بتوان گفت جان سخن و کلام در شعر فردوسي نهفته است خرد و عقل
اولين گزاره و داد و عدل دومين  مولفه است. براي نيل به شکل گيري گفتگوي اجتماعي و حاکميت همدلي بر ملت اين دو عامل از نقش ممتازي برخوردار است .اصحاب گفت و گو و تمامي آحاد جامعه در صورتي که به حاکميت خرد تن در دهند اين خصايص در آنها بروز مي کند:

- ديگران را قضاوت نميکند

- در بدترين وضعيت ممکن طرف مقابل را 50 درصد در حق مي دانند

- براي اثبات حقانيت خود طرف مقابل را عامل بيگانه معرفي نمي کند

 - از وقت و سرمايه اجتماعي خود براي حفظ آزادي طرف مقابل هزينه ميکنند

- بر احساسات خود در مواجهات گفتماني  غلبه ميکنند و تلاش دارند فضاي گفتمان ملي را  وارد چالش هاي احساسي نکند

-  مستند سخن مي گويند و با سخنان بي  مبنا در پي آلوده کردن فضاي گفتگوي ملي نيستند
- حاکميت داد بر گفتمان ملي چه در حوزه عمومي و چه در حوزه حاکميتي اين تبعات را در پي دارد:

- برخوردها عادلانه ميشود

- بخشش ها و چشم پوشي ها جاي بزرگ نمايي خطاهاي کوچک را مي گيرد

 -آنچه براي خود ميپسندد براي طرف مقابل هم مهيا ميکند

- برد و باخت بر نگاه و عمل او تاثيري ندارد و همواره به عدل سخن ميگويد و عمل مي کند

- انصاف در رفتار و عمل او خاک مي شود

در پايان اين فرار از سخن از صميم جان آرزو مي کنيم که با تلاش همه اصحاب گفتگو از جمله رسانه ملي، رسانههاي مکتوب و رسانه هاي فعال در عرصه مجازي تلاش براي شکلگيري فضاي گفتمان جمعي بر مبناي خرد و داد عمق و وسعت بيشتر بيشتري پيدا کند تا به تدريج بتوان روزهاي بهتري را در حرکت به سمت همدلي ملي انتظار کشيد .تا سخني ديگر بدرود

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه