کتابخانه کانون واگذار نمی شود

آرمان امروز: خبري در پايگاه خبري دفتر هيات دولت مبني بر درخواست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صدور مجوز واگذاري کتابخانههاي کانون به نهاد کتابخانههاي عمومي کشور منتشر شد که بازتاب گسترده اي را در بين چهرههاي شاخص و فعالان عرصه هنر و ادبيات کودک و نوجوان کشور به همراه داشت به گونه ايکه اکثر فعالان حوزه هنر اين اقدام را گامي براي حذف کانون پرورش فکري عنوان کرده و خواستار لغو اين پيشنهاد شده بودند . حال با تداوم اين واکنش ها مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با انتشار پيامي از همه علاقهمندان به کانون و حاميان اين مجموعه فرهنگي قدرداني کرد و از ادامه پيگيريها جهت منتفيشدن اين پيشنهاد خبر داده است

حامد علامتي با انتشار پيامي تاکيد کرد: در روزهاي اخير انتشار خبري مبني بر گردش کار يک پيشنهاد اداري باعث نگراني علاقمندان به کانون عزيز شد. لازم است به همه علاقمندان به کانون اطمينان بدهم که طرح و پيشنهاد اين موضوع، با ضعف بررسيهاي دقيق و کارشناسي همراه بوده است و در حال پيگيري جهت منتفيشدن اين پيشنهاد هستيم.

علامتي از همه علاقهمندان به کانون، نويسندگان، تصويرگران، مربيان، همکاران و فعالان فرهنگي که خودجوش و دغدغهمند در حمايت از کانون به ميدان آمدند، قدرداني کرد و گفت: قدر و عظمت علاقهمندان کانون را ميدانيم و آن را پاس ميداريم و به ياري خدا و حمايت کادر، مربيان، نخبگان و توليدکنندگان آثار فرهنگي هنري و والدين عزيز براي اعتلاي کانون، به صورت شبانهروزي تلاش خواهيم کرد. او در اين زمينه با بيان اينکه مديرعامل و ديگر مديران کانون، فرزندان اين مجموعه هستند و خاطرات نسلهاي مختلف در کتابخانههاي کانون رقم خورده است تصريح کرد: آشيانه مرغک کانون، کتابخانههاي کانون است و پرنده، هرگز از آشيانه جدا نخواهد شد.

مديرعامل کانون در ادامه با اشاره به يکي از اهداف طرح واگذاري مبني بر زيانده بودن کانون، خاطرنشان کرد: بيترديد همه سياستگذاران، برنامهريزان و متوليان فرهنگي نيز اذعان دارند که نگاه سودآور و زيانده به مقوله کار تربيتي و فرهنگي اساسا ديدگاه خردمندانهاي نيست. سودآوري يک مرکز فرهنگي تربيتي نظير کتابخانه، هيچوقت قابل اندازهگيري با معيارها و زاويه ديد بازرگاني نيست. براي کار فرهنگي و کتابخانه بايد هزينه کرد و سوددهي آن، خودش را در ارتقاي نسل آينده نشان خواهد داد.

علامتي وظيفه همه نهادهاي مسئول در حمايت از کانون را يادآور شد و گفت: اين نهادها بايد از کانون و کتابخانههاي اين مجموعه، به عنوان مرکز خبرگي فعاليتهاي مرتبط با تربيت کودکان و نوجوانان  و بخشي اساسي از هويت و ماموريت کانون حمايت کنند.

او با تاکيد بر اين که کتابخانههاي کانون تقويت خواهند شد در عين حال افزود: ما در کانون از همه ظرفيت نهادهاي مسئول در اين زمينه کمک خواهيم گرفت و سياست نظام مقدس جمهوري اسلامي سرمايهگذاري فرهنگي تربيتي براي نسل آينده انقلاب خواهد بود و به اين ترتيب با همراهي و حمايت وزير آموزش و پرورش، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير مسئولان خدوم و بزرگوار، اميد آن مي رود در دولت محبوب و مردمي سيزدهم مراکز فرهنگي هنري کانون بتواند چتر خدمات ارزشمند و بي بديل خود را بر سراسر ايران اسلامي عزيز و  فرزندان اين مرز و بوم بگستراند.

مديرعامل کانون تاکيد کرد: با لطف و عنايت الهي و همراهي علاقهمندان به کانون، نويسندگان، تصويرگران، مربيان، همکاران و فعالان فرهنگي و مسئولان، رشد و تعالي روز افزون کانون را پيگيري خواهيم کرد و به فردا و آيندهسازان ايران اسلامي سلام خواهيم کرد. البته در اين بين برخي از کارشناسان و صاحب نظران اساسا وضعيت کنوني کانون را مورد انتقاد قرار دادو معتقدند کانون سال هاست به حال احتضار در آمده است.

«باطل در اين خيال که اکسير ميکنند»

قدرتالله طاهري، عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي، در صفحة شخصي خود آورده است: خبر ناگوار واگذاشتن کتابخانههاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، که در اصل و اساس به معناي تخته کردن درب اصلي اين نهاد فرهنگساز است، چند روزي است که دل و دماغ از اهل فرهنگ و دلسوزان ايراني گرفته و باد نااميدي در فضاي علم و ادب درافکنده است. بهراستي چشم بستن بر بيش از شصت سال تجربة فرهنگي يک نهاد که دهها نسل از کودکان اين مرزوبوم را تغذيه معنوي، روحي و علمي کرده است، هنري است که از هر کسي برنميآيد.

بهانهتراشيهايي از نوع کمبود بودجه، زيانده بودن کتابخانهها و هر بهانه و دليل ديگر، آنقدر خنک و بيمزه است که حتي کودکان نابالغ را هم اقناع نميکند. وقتي کشوري مثل ايران حاضر ميشود انرژي کشور ثالثي را مفت و مجاني تأمين کند، اگر وزيرش و وکيلش دم از بي پولي بزنند، جز خندة تلخ بر لبان سرد شنوندگان نمينشاند.

کانون، البته سالهاست به حال احتضار درآمده است. وقتي نهادي با برنامه و فعاليت کاملاً تخصصي بازيچة سياستمداران ميشود و مديريتش به عنوان حقالزحمه سينهزدن افراد در زير بيرق احزاب و ستادهاي انتخاباتي به آنها واگذار مي شود.  بايد اوضاع و احوالش به هم بريزد و به قول زعماي امروز زيانده شود و بالاجبار درش بسته شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه