«آرمان امروز» گزارش می‌دهد:

بورس تحصیلی خوب است ولی نه فقط برای آقا زاده ها

تاکید بر مهاجرت خانواده های خاص به‌بهانه پیشرفت پسندیده نیست

آرمان امروز: مهاجرت آقازادهها به کشورهاي غربي و اروپايي در سالهاي اخير باعث شده تا شهروندان عادي به اين موضوع واکنشهاي منفي نشان دهند و برخي بر اين باورند که شرايط مهاجرت موفق تنها براي فرزندان مسئولان سياسي و اقتصادي و طبقه مرفه کشور ممکن است زيرا تنها اين اقشار شرايط مالي لازم را براي سکونت و دريافت اقامت در تمدن غرب را دارند. در اين بين بايد به مهاجرت بخش ديگري از شهروندان عادي هم اشاره کنيم که با سختي فراوان و بعد از گذشتن از خوانهاي مهاجرت، کشور را ترک ميکنند. مهاجرت فرزند معاون رييس جمهور به آمريکا و شائبه فروش ويپيان باعث شده شکاف بين مسئولان شهروندان باز هم خودنمايي کند. در اين بين برخي از سياستمدارن تلاش ميکنند بهنوعي مهاجرت آقازادهها به کشورهاي غربي را توجيه کنند. در تازهترين اين مصاحبههاي حمايتي، سردار کوثري، نماينده اصولگراي مجلس يازدهم گفته است «نبايد از مسئولان به دليل مهاجرت فرزندانشان سوالي پرسيده شود زيرا آقازادهها براي کسب علم به کشورهاي اروپايي و آمريکايي مهاجرت ميکنند و اين اصلا اشکالي ندارد، چون در نهايت به کشور برميگردند و به همين خاک خدمت خواهند کرد.» اين گفته کوثري سوالي پيش ميآورد که آقازادهها تاکنون چه کمکي به پيشرفت علم در داخل کشور کردهاند که ما پيش از اين به آن دسترسي نداشتيم. نبايد فراموش کنيم يکي از مزيتهايي که آقازادهها ميتوانند وارد دانشگاههاي خارجي بشوند علومي است که در داخل فرا گرفتهاند. مهاجرت آقازادهها به کشورهاي ديگر از نظر قانوني مشکلي ندارد ولي اينکه به بهانه تحصيل علم به خارج، مهاجرت کنند ولي در عمل مي بينيم که به فروش ويپيان مشغول شدهاند، باعث بحثبرانگيز شدن اينگونه سوژهها ميشود. خبرنگار ما با 2 چهرهاي سياسي گفتوگويي در اين زمينه انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.

آقازادهها با کسب علم ميخواهند به کشور کمک کنند

 «محمداسماعيل کوثري»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در واکنش به مهاجرت آقازاده «انسيه خزعلي»، معاون رئيسجمهوري به کشور کانادا گفته است، برخي الکي اين قضيه را بزرگ ميکنند و در واقع به دنبال بزرگنمايي هستند. برخي ديگر هم خيال ميکنند فقط فرزندان مسئولان به خارج از کشور مهاجرت ميکنند، بايد بگويم اين يک تصور بسيار اشتباهيست. هدف از طرح چنين موضوعاتي بدبين کردن مردم نسبت به نظام است و پرداختن به اين مسائل بيشتر جوسازي است تا مردم را نسبت به نظام و مسئولان بدبين کنند و الا خيليها براي کسب علم به کشورهاي اروپايي و آمريکايي مهاجرت ميکنند و اين اصلا اشکالي ندارد، چون در نهايت به کشور برميگردند و به همين خاک خدمت خواهند کرد. علت مهاجرت اين افراد، پيشرفت کشور است تا در نهايت تجربه دانشمندان سراسر جهان با نخبگان کشور خودمان به اشتراک گذاشته شود، اما برخي الکي اين قضيه را بزرگ ميکنند و در واقع به دنبال بزرگنمايي هستند. برخي ديگر هم خيال ميکنند فقط فرزندان مسئولان به خارج از کشور مهاجرت ميکنند، بايد بگويم اين يک تصور بسيار اشتباهيست. درست است که تعدادي از فرزندان مسئولان نيز به کشورهاي ديگر مهاجرت کردهاند، اما بايد بگويم که فرزندان بسياري از مردم ايران که شغل پدران و مادرانشان آزاد است هم به کشورهاي اروپايي و آمريکايي مهاجرت کردهاند و اين فقط مختص به مسئولان نيست، بنابراين هر زمان که قانوني مبني بر عدم مهاجرت فرزندان مسئولان به کشورهاي ديگر مصوب شد، آن موقع ايراد وارد است. اين را قانون مشخص ميکند که چه چيزي درست است چه چيزي غلط؛ نه اينکه هر کسي هر چيزي دلش خواست بگويد. نماينده تهران با بيان اينکه نبايد بهدليل مهاجرت فرزندان مسئولان، آنها را زير سوال ببريم، گفتت: «يعني چي که هر کسي اگر مسئوليتي پذيرفت بگوييم ديگر مهاجرت خانوادهاش اشتباه و غلط است؟! برخي مواقع فرزندان مسئولان با موافقت پدر و مادرشان مهاجرت ميکنند، برخي مواقع هم خودشان تصميم به مهاجرت ميگيرند، اينطور نباشد که بهخاطر اينکه فرزند يک مسئولي براي کسب علم مهاجرت کرده باشد، بياييم آن مسئول را زير سوال ببريم و بگوييم که ديگر اين فرد خلافکارترين آدم جهان است.»

با واکنشهاي نادرست مردم را ناميد نکنيد

«حسين انواري»، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در واکنش به اين گفته محمداسماعيل کوثري، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «باتوجه به توان علمي ايران و اينکه ما در بسياري از علوم نيازي به کشورهاي غربي نداريم و حتي در زمينههاي تکنولوژي روز دنيا با استفاده از توان داخلي به نتايج خوبي دست پيدا کردهايم تاکيد بر مهاجرت پسنديده نيست. اينکه کسي براي فراگيري دانش و علم حتي به دشمن متکي باشد هيچ ايرادي ندارد و ميتواند خوشحال کننده هم باشد ولي چه ضمانتي وجود دارد که آقازادهها بعد از مهاجرت به قصد تحصيل، به کشور بازگردند و به پيشرفت ايران در زمينههاي علمي کمک کنند و اينکه چه تعداد از اين افراد به کشور باز گشتهاند؟» اين فعال سياسي اصولگرا با انتقاد از رفتار برخي آقازادهها که مهاجرت کردهاند ادامه ميدهد: «اينکه آقازادهها براي تحصيل چه علومي ايران را به مقصد کشورهاي غربي ترک ميکنند مشخص نيست. متاسفانه ميبينيم در برخي موارد نهتنها به دنبال کسب علم نميروند بلکه ميبينيم بعد از پناهنده شدن يا دريافت اقامت فعاليتهاي اقتصادي انجام ميدهند که با منافع سياسي کشور در تضاد است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد بررسي کنند که پول بيتالمالي که خرج آقازادهها ميشود چه بازگشتي براي ايران دارد. ناگفته نماند که هر تحرکي از سوي مسئولان که پس از رسانهاي شدن باعث نااميدي مردم شود و خشم را به چهره آنها بياورد قابل قبول نيست.»

توجيه مهاجرت آقازادههاي در شأن ايران نيست

«ابوالقاسم رئوفيان»، دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين با انتقاد از واکنشهايي حمايتي که از مهاجرت فرزند معاون رييس جمهور شده است به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «در اسلام کسب علم و دانش به خودي خود موردي است که همواره به آن تاکيد شده است و اين يک نقطه قوت محسوب ميشود که ما استعدادهايي در کشور داريم که ميتوانند به کشورهاي پيشرفته بروند و با اندوخته علمي به کشور باز گردند. در خصوص مهاجرت آقازادهها به کشورهاي اروپايي و آمريکايي همواره ابهام وجود دارند و آنچه عملکرد آنها نشان ميدهد بيش از اينکه به دنبال کسب علم باشند به دنبال فعاليتهاي اقتصادي هستند. اگر اين منافع در مسير سياستهاي جمهوري اسلامي باشد باز هم هيچ مانعي نيست ولي آنچه ما ميبينيم بازگشتي در اين مهاجرتها وجود ندارد. اينکه برخي بخواهند براي اين مهاجرتها توجيهي پيدا کنند و در رسانهها منتشر کنند ميتواند باعث افزايش شکاف بين مردم و مسئولان شود. چه بهتر است شرايطي مهيا شود تا بدون در نظر گرفتن جايگاه خانوادگي، افراد با استعداد را به دانشگاههاي معتبر اعزام کنيم ولي اين عدالت هم در کشور وجود ندارد.» او با تاکيد بر اينکه اگر قرار است هزينه درس خواندن در خارج از کشور با بورسهاي دولتي پرداخت شود بايد ضمانتي براي بازگشت وجود داشته باشد ادامه ميدهد: «اينکه چنين نفراتي با بورس دولتي مهاجرت کردهاند و باز نگشتهاند و آنهايي که با هزينه خودشان به دانشگاههاي معتبر آمريکايي و اروپايي ميروند 2 موضوع جداگانه است. آنهايي که با بورس دولتي به خارج از کشور ميروند بايد ضمانتي براي بازگشتشان وجود داشته باشد. البته در داخل کشور هم شرايط را براي کار اين افراد بايد مهيا شود. ما در داخل کشور توانايي پرورش نخبههاي خودمان را داريم ولي اينکه يک مسئول مهاجرت فرزندش را به تحصيل ربط بدهد و بعد مشخص شود که در خارج از کشور فعاليتهاي اقتصادي ميکند برازنده ايران نيست و ميتواند موجب نااميدي مردم از مسئولان رده بالاي کشور شود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه