معرفی کتاب «به سوی جامعه ای عقلانی»


کتاب به سوي جامعه اي عقلاني هابرماس با پرابلماتيک کردن اين ماجرا، پرسش‌ها و طرح بحث‌هايي را پيش روي دانشجويان و محققان گذاشته و با دعوت از آن‌ها، بازخواني و پرسشگري در خصوص ساختاري که با سياست‌زدايي از توده‌ها، دانشگاهيان و متخصصان، براي خودش مشروعيت دائمي خريده را، از نو برپا کرده است. همواره اين پرسش پيش روي ما بوده که نظام سرمايه‌داري با اين حجم مشکل عديده‌اي که براي مردم سرتاسر جهان به وجود آورده و با حرکت بي‌وقفه‌اش در راستاي گسترش نابرابري در جهان، نابودي محيط زيست و ... چه‌گونه توانسته دوام بياورد و پايه‌هايش را اين‌چنين محکم کند که در اذهان عموم مردم غيرقابل تغيير مي‌نمايد. سلطه‌ي اين نظام پس از جنگ جهاني دوم روز به روز بيشتر و بيشتر و پس از فروپاشي بلوک شرق سيطره‌اش تمام و کمال شد، به‌گونه‌اي که در قرن بيست‌ويکم جز کره‌ي شمالي و شايد کوبا و ونزوئلا، هيچ کشوري وجود ندارد که بخشي از اين نظام نباشد. براي رصد کردن اين پرسش و پاسخ‌هايي که به درستي همه‌ي جوانب را در نظر بگيرد، کتاب « به سوي جامعه‌اي عقلاني» يورگن هابرماس، منبع بسيار درخوري‌ست.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه