سعید محمد از دولت کنار گذاشته شد؟

محمد صادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: یک هفته از پخش شایعهای میگذرد که مربوط به برکناری سعید محمد است؛ اما کسی نمیداند که این خبر چقدر صحت دارد؟ این تصمیمات در راس قوه مجریه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاد میشود.

در روزهای اخیر زمزمههایی مبنی بر برکناری سعید محمد از ریاست دبیرخانه مناطق آزاد تجاری-صنعتی به گوش میرسد. شنیدهها حاکی از آن است که اختلاف سلیقههایی بین دولت و محمد ایجاد شده است.

برکناری سعید محمد از دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به خبر داغ روزهای اخیر تبدیل شده است. اما این خبر واقعیت دارد یا شایعه است؟

حتی اگر این خبر در حد شایعه باشد، از ابتدا هم حضور محمد در دولت با حاشیههای فراوانی همراه بود. حتی پیش از حضور در سمت کنونی، نام او با خروج از قرارگاه خاتم برای رسیدن به خیابان پاستور و رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری بر سر زبانها افتاد.

در این بین میتوان به اختلافات محمد با محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس، وزارت صمت و وزارت اقتصاد اشاره کرد. برخی از صاحبنظران علت اختلاف سعید محمد با مقامات دیگر را مربوط به افشاگریهای او درباره یک شرکت خاص میدانند. شاید این اختلافات بود که مانع حضور سعید محمد در مسند وزارت شد.

محمد صادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد به تجارتنیوز گفت: یک هفته از پخش شایعهای میگذرد که مربوط به برکناری سعید محمد است؛ اما کسی نمیداند که این خبر چقدر صحت دارد؟ این تصمیمات در راس قوه مجریه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اتخاد میشود.

وی در ادامه بیان کرد: بیثبات مدیریتی یکی از مشکلات مناطق آزاد تجاری صنعتی است. دوباره ریاست دبیرخانه در کمتر از یک سال تغییر میکند. مبرهن اضافه کرد: مشخص است که یک اختلاف سلیقهای بین سعید محمد و اعضای دولت وجود دارد. متاسفانه از زمانی که دبیرخانه تحت پوشش وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت چنین مشکلاتی داریم. این جزو اختیارات قانونی وزیر است که دبیر مناطق آزاد را نصب یا عزل کند. تا زمانی که برنامه هفتم اعلام نشود این قانون پابرجاست. اکنون هم یک اختلاف سلیقه بین وزارت اقتصاد و دبیرخانه مناطق آزاد مشهود است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه