رئیس جمهور: نفع ملت ایران را در مذاکره با آمریکا نمی بینیم

رئیس جمهور در گفت وگو با شــبکه الجزیره گفت: غربیها مخالفت با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را با هدف با پیشرفت کشورمان دنبال ‌‌میکنند. ایران بارها اعلام کرده اســت، نه به کشوری ظلم میکند، نه زیر بار ظلم میرود. بلکه خواهان نظم و برقراری رابطه عادلانه در جهان است. هر توافقی بدون بدون حل و فصل موضوعات پادمانی ادعای بی فایده است. رئیس جمهور ایران افزود: باتوجه به نقض عهد غربیها به ایران، حق بدهید که به دنبال تضمین معتبر باشــد.

هیچگونه فایده ای برای مذاکره با آمریکا نمیبینیم. مصادیق دشــمنی آمریکا با ملت ایران فهرســت بلندی دارد. اما اگر آمریکاییها مدعی تغییر سیاستهایشــان هستند، آثار آن باید در رفتارشان دیده شود. ابراهیم رئیســی در پایان گفت: اگر بیگانگان دخالت نکنند، ملتهای منطقه میتوانند، مسائل خود را با گفتوگو حل کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه