واکنش کرملین به آخرین تحولات روند احیای برجام

دولت روسیه اظهاراتی را درباره موانع باقیمانده در روند احیای توافق هستهای مطرح کرد.

خبرگزاری رویترز نوشت، کرملین امروز درباره تحولات اخیر روند احیای توافق هستهای در جریان مذاکرات وین گفت، هنوز برخی مسائل حلنشده برای بازگشت به توافق، در مذاکرات باقی مانده است. آمریکا و ایران در هفتههای اخیر در حال بررسی پاسخهای یکدیگر نسبت به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هستهای بودهاند که به گفته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده مذاکرات وین، آخرین متن پیشنویس و آخرین پیشنهاد برای رسیدن به توافقی بر سر احیای توافق هستهای است. ایران پیشنهادات خود درباره متن پیشنویس توافق و درباره پاسخ آمریکا را به اتحادیه اروپا ارائه کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه