توئیتر

دنياي اقتصاد

ريشه مشکل شبهه ربا دربانکداري به اين بدفهمي برميگردد که متخصصان اسلامي ماهيت بانک بهعنوان يک شرکت را به درستي درنيافتهاند و اقتصاددانان وبانکداران هم نتوانستهاند نشان دهند که اين مولود انقلاب صنعتي، نه برمبناي قرض که برپايه مشارکت عمل ميکند.

 

علي اصلان شهلا

کشورت را به چه ميشناسند؟ به قصه غمانگيز زنانش

 

محمد رضا اسدي

هرگز يادم نميره، پائيز83 در ماموريتي که به بشاگرد داشتم درست وقتي داشتم خبر جشن برچيده شدن آخرين مدرسه کپري را از راديوي ماشين مي شنيديم،از کنار بچههاي يک کلاس درس کپري که بيرون روي زمين پاي تخته سبز چوبي که معلم داشت درس ميداد نشسته بودند، رد شديم.

من

راننده

فقط بهت

فقط سکوت

 

علي اصغر شفيعيان

رئيس پليس تهران مشاور ندارد که به او بگويد اگر حرفي براي گفتن نداريد خب ببنديد در کنفرانس خبري را؟ کتمان کردن که کنفرانس نميخواهد. حتي ميفرمايند که صداي پدر #مهسا_اميني هم معلوم نيست واقعيت داشته باشد!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه