بی‌پولی «سه نقطه»

مجله «مکتوب طنز  فارسي سهنقطه» با موضوع «بيپولي» منتشر شد. اين شماره با يادداشتي از اميد مهدينژاد با عنوان «امان از بيپولي، فغان از بيپولي» آغاز ميشود و در ادامه در بخش «بازار و هرچي که هست» اين مطالب آمده است: «بازار چيست و چرا هيچ غلطي نميتوانيم بکنيم» نوشته مريم نظامدوست، «من سقراط و بيپولي + نام بردن از چهارتا اقتصاددان» نوشته مريم حسننژاد. «بحرانفروشي، بيارزشي و بينش تازه» نوشته امير شعباني، «آش کشک خاله» نوشته مهدي حاجعليمحمدي و «آدم و جداول هماره سرخ کمتر سبز» نوشته سيدمحسن اماميان در بخش «اين برهه حساس کنوني» درج شده است. بخش «ما بيپولها، آن با پولها» هم با اين مطالب همراه است: «پولت را آتش نزني ميميري؟» نوشته فاطمه خسرواني، «از گوجه احمدينژاد تا بزمش حسن» نوشته سيد مصطفي موسوي، « خاگينه هم کيک است» و... . سي و چهارمين مجله «مکتوب طنز [+جد] فارسي سهنقطه» با صاحب امتيازي و مديرمسئولي اميد مهدينژاد در 210 صفحه و با قيمت 75 هزار تومان منتشر شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه