گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟

صلاح الدین هرسنی
قبل از مرگ دلخراش و پر حزن و اندون مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی، شلیر رسولی شیر زنی از خطه مریوان خود را به جهت فرار از تجاوز مرد شیطان صفت از پنجره طبقه دوم ساختمان خود رها کرد و در درون کوچه ساختمان خود در مقابل پسر ۱۷ ساله و دختر ۱۱ ساله خود جان سپرد. از مرگ شیلر رسولی نه هشتکی در شجاعت و عفتش در فضاهای مجازی به راه افتاد و نه سلبریتی های جامعه ما که همواره از ضمیر مبهم این و آن حرف می زنند، مرثیه و خطابه ای سروده شد و اگر هم بوده است مانند هشتک های ناشی از مرگ مهسا امینی، همچون مرهمی موجب تسکین دردها و آلام عاطفی جامعه ایران نگردید. قطعا رحیل و مرگ نا به هنگام مهسا و شیلر همچون داستانی پر آب چشم می تواند دل هر بی دردی را به درد آورد و متاثر سازد اما چرا جامعه ایران بر سر مرگ مهسا آن آشوب، عصیان و اعتراض را به راه انداخته اما بابت مرگ شیلر فقط به یک خبر رسانی و شرح واقعه از کانال های خبری اکتفا کرده است. اگر نیک پنداشته شود، جامعه ایران نه آنکه نمی بایست بر سر مرگ مهسا واکنش نشان نمی داد، بلکه بهتر آن بود که بر سر شجاعت و عفت شیلر نیز همانند مرگ مهسا متاثر می شد و سلبریتی ها و نام آوران فرهنگی را برای تسلای خاطر بازماندگانی چون همسر، دختر 11 و پسر 17 ساله به کمک می طلبید. مگر مرگ شیلر چه کم از اندوه مرگ مهسا داشته که جامعه ایران را به تمایز و تبعیض واداشته است؟ مگر خون مهسا رنگین تر از خون شیلر بوده است که موجب واکنش کم فروغ سلبریتی ها و افکار عمومی جامعه ایران شده است؟ شاید سلبریتی ها و افکار عمومی تصور می کردند که مرگ شیلر قابلیت آنومی سازی جامعه را ندارد و مرگ او قدرت آن را ندارد که آب را به آسیاب گروه های اپوزیسیون بریزد. بنابراین چاره را در آن دیدند که برای جو سازی، مرگ مهسا را بهانه ای برای بحران مشروعیت سیاسی نظام سازند. اگر چنین پیش فرضی درست باشد، نتیجه گرفته می شود که افکار عمومی برای آنومی کردن جامعه دچار یک خطای محاسباتی شده است و همین افکار عمومی به ویژه سلبریتی ها باید بدانند و بفهمند که مرگ زنان و دختران شجاع ایران و مسائل عاطفی و انسانی را دستمایه منویات سیاسی نسازند. بنابراین اگر مهسا محتملا قربانی عصبیت بی باز پرس برخی از مقامات باشد، شیلر نیز با توجه به کنشی که از خود نشان داده است، قربانی دفاع از عفت و شرف زنانگی است. پس باید برای شیر زنی چون شیلر که مردن را بر تعدی در عفت،ترجیح داده است همان واکنش و احساسی را نشان دهیم که برای مهسا نشان داده ایم و یادمان باشد که گل شبدر هیچ کم از لاله قرمز ندارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه