عربستان چطور از تنش آبی عبور کرد

فرزاد فلاحیان

امروز برای پدیدههای طبیعی مانند خشکسالی و اینکه کشورها چه سالهایی با ترسالی یا بارشهای کم مواجه هستند، در شهرهای هوشمند جهان که تعدادشان هم کم نیست و عربستان را میتوان نمونهای بارزی از این کشورها مثال زد، یکسری الگوریتمها (روشهایی که در آن بهطور متوالی یک فرایند پایه برای حل مساله تکرار میشود) وجود دارد که براساس دادههای هواشناسی وضعیت جوی سالهای آینده قابل بررسی است و در یک مرکز دیتا، این اطلاعات جمع آوری و ارزیابی میشود. این اطلاعات از آنجایی سودمند است که میتواند پیش بینی تقریبی از خشکسالی شدید داشته باشد و بر اساس این پیش بینیها، با جمع آوری آب باران و برف و سالم نگه داشتن این آبها به صورت هوشمند، در مواقع خشکسالی مردم دچار تنش آبی نشوند. همچنینی در تکنولوژی شهرهای هوشمند، ما موضوع جیرهبندی آب بهصورت هوشمند یا بهینه سازی آبهایی که موجود است (مانند آبهای فاضلاب) را داریم که میتوانند میزان آبی که مورد نیاز است را یا ذخیره کنند، تصفیه کنند و به وسیله سیستمهای هوشمند در اختیار مصارف مختلف قرار دهند. بهعنوان مثال آبهای شیرین که قابل آشامیدنی است در مراکز صنعتی استفاده نمیشود، یا آب فاضلاب که قابل استفاده نیست برای درختهای شهری استفاده شود، البته با تصفیهای که بوی آن مردم را اذیت نکند. موضوعاتی که در کشور ما رعایت نمیشود و از آبهای ارزشمند چاههای زیرزمینی که آب آشامیدنی و قابلیت تصفیه دارند، برای آبیاری درختان و فضای شهری استفاده و آب فاضلابهای مخرب به مزارع کشت سبزیکاری و صیفیجات روانه خواهد شد. لذا استفادههای اینگونه از منابع آبی میتواند در پلتفرمهای شهرهای هوشمند صورت بگیرد و در واقع بخش عمدهای از کمبود آب در دوران خشکسالی را برطرف نماید. حتی تخصیص منابع آبی با سیستمهای نوین و مکانیزه هوشمند به بهینهسازی آب کمک میکند. در شرایطی که این امر در کشور ما اجرایی نمیشود و آب مستقیم به زمینهای کشاورزی سرازیر میشود و فقط 5 درصد آب، صرف آبیاری درست مزارع میشود و بقیه آن هدر میرود، در شرایطی که روشهای استفاده قطرهای میتواند آب را بهینه کند. بنابراین شرکتهای دانش بنیان و هوشمند شهرها، در این سالها بهدنبال بهینه سازی آبهای روان و نزولات جوی هستند که نیاز اولیه انسان به حساب میآید و در دوران تغییرات اقلیمی جهان که میتواند «جنگ آب» را بهراه بیندازد، از بحرانهای خشکسالی نجات یابند. شهرهایی که در دنیا و بهخصوص در کشور عربستان سیستمهای آبرسانی و آبیاری هوشمند بهکار میبرند باعث شده که این کشور بیابانی و صحرایی با کمبود منابع آبی کمتر از کشور ما دست و پنجه نرم کند. آنها از آب برای تولید محصولات کم آببر استفاده میکنند و محصولاتی که نیاز به آب بسیار مانند طالبی و هندوانه دارد، وارد مینمایند. با توجه به این موضوعات، پلتفرمهایی که امروزه در شهرهای هوشمند مورد استفاده قرار میگیرند، آب را از مناطقی که آب بیشتری نسبت به سایر مناطق دارند، هدایت میکند تا یک استاندارد در کل کشور بهوجود بیاید، نه اینکه ما در شمال بهدلیل بارشهای زیاد، آب بیشتری داشته باشیم و در جنوب و مرکز کشور با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم کنیم. بنابراین میتوان از آبهای آن مناطق را از طریق لولهکشیهای هوشمند به جنوب یا مکانهایی که جمعیت و مصرف آب بیشتری دارند، هدایت کرد. این سیستمهای نوین هوشمند میتواند در کنار فرهنگسازی که به گسترش دانش استفاده درست از آب در زمانهای بحران، کمک
شایانی کند.

مدیر حوزه کسب و کار و کارشناس حوزه شهرهای هوشمند

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه