رییسی در دیدار با مکرون :

پرونده‌های ایران در آژانس مانع جدی دستیابی به توافق است

رئيسجمهور کشورمان در ديدار با رييس جمهور فرانسه مفتوح ماندن پروندههاي ايران در آژانس را مانع جدي دستيابي به توافق برشمرد و گفت: رويکرد آژانس به مسائل بايد فني و به دور از فشارها و القائات ديگران باشد.

سيد ابراهيم  رئيسي رئيسجمهور اسلامي ايران در ديدار امانوئل ماکرون رئيسجمهوري فرانسه با تأکيد بر اينکه ايران آماده دستيابي به يک توافق عادلانه و پايدار است، لازمه حصول اين توافق را تضمينهاي اطمينان بخش و بسته شدن پروندههاي پادماني ايران خواند و گفت: سطح همکاريها و روابط ايران و فرانسه قابل ارتقاء است ضمن اينکه اروپا بايد در عمل نشان دهد که سياستهاي آن مستقل است و تابع خواست و سياست آمريکا نيست.

وي در اين ديدار با اشاره به خروج آمريکا از برجام و نقض تعهدات آن، و همچنين عمل نکردن اروپاييها به تعهدات خود به منظور انتفاع اقتصادي ايران از توافق، افزود: با وجود خروج يکجانبه آمريکا از توافق و خسارات ناشي از آن، خواسته جمهوري اسلامي براي دريافت تضمينهاي اطمينانبخش يک خواسته کاملاً معقول و منطقي است.

رئيسجمهور کشورمان، مفتوح ماندن پروندههاي ايران در آژانس را مانع جدي دستيابي به توافق برشمرد و گفت: رويکرد آژانس به مسائل بايد فني و به دور از فشارها و القائات ديگران باشد و ما معتقديم بدون مختومه شدن پروندههاي ايران، دستيابي به توافق امکانپذير نيست. رئيسي با انتقاد از درخواست قطعنامه شوراي حکام عليه ايران بوسيله سه کشور اروپايي همزمان با مذاکرات هستهاي، اين رويکردها را غيرسازنده و موجب پيچيدهتر شدن مسائل دانست و افزود: آژانس انرژي اتمي با نظارت و بازرسيهاي خود 15 بار به طور رسمي به اينکه فعاليتهاي ايران بر اساس تعهدات و به دور از انحراف است، اذعان کرده است. رئيسجمهور کشورمان رويکرد دوگانه آژانس به فعاليتهاي مخرّب هستهاي رژيم صهيونيستي را نشانه اي از سياستزدگي برشمرد.

رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود، فعاليتهاي منطقهاي ايران را صلحآفرين و عامل جلوگيري از سرايت تروريسم به اروپا خواند و گفت: اينکه امروز در فرانسه با آرامش انتخابات برگزار ميکنيد به علت تلاشهاي جمهوري اسلامي براي نابودي تروريسم در منطقه است. در اين ديدار امانوئل ماکرون پيشنهادهايي براي مذاکرات جاري مطرح و اذعان کرد: اين يک واقعيت است که در شرايطي که آژانس، عمل به تعهدات از طرف ايران را به طور کامل اعلام کرد، آمريکا در سال 2018 از برجام خارج شد و طرفهاي اروپايي نيز نتوانستند به تعهدات خود مبني بر استفاده ايران از منافع اقتصادي توافق عمل کنند. رئيسجمهور فرانسه استمرار کار براي پيشرفت در توافق هستهاي را لازم دانست و گفت: ايران و آژانس با همکاري يکديگر قادر به حل پروندههاي موجود هستند و ما در اين زمينه فشار سياسي به آژانس وارد نخواهيم کرد. ماکرون با دعوت از رئيسجمهور کشورمان براي سفر به فرانسه، افزود: ميتوانيم بر روي گسترش روابط دوجانبه و مسائل اقتصادي و منطقه همکاريهاي خود را افزايش دهيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه