سخنرانی امروز رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اعتراض به تک صدایی

سخنراني در صحن سازمان ملل از معدود فرصتهايي است که جهان ميتواند صداهاي مستقل را هم بشنود و آيتالله رئيسي به عنوان صداي ملت ايران در نخستين حضور خود، از اين تريبون درباره ضرورت نظم عادلانه در جهان سخن خواهد گفت.

بيستمين حضور رئيسجمهوري از ايران در سازمان ملل متحد براي شرکت در هفتادوهفتمين نشست مجمع عمومي اين نهاد بينالمللي با سخنراني امروز «سيدابراهيم رئيسي» رقم ميخورد.

تقلاي سناتورهاي آمريکا و لابيهاي صهيونيستي براي لغو سفر آيتالله رئيسي و جلوگيري از شنيدهشدن اين صدا بينتيجه ماند و اکنون رئيسجمهور در آمريکا و آماده سخنراني در مهمترين نشست سران کشورهاي جهان است؛ نشستي که پس از دوسال ميزباني مجازي سازمان ملل به دليل همهگيري کرونا، به صورت حضوري برگزار ميشود که با توجه به فرصت همانديشي و ملاقات چهرهبهچهره با مقامات ديگر کشورها و بيان صريح مواضع ايران بر اهميت آنها تاکيد خواهد کرد.

آيتالله رئيسي با گفتمان نظم و عدالت در نيويورک حضور دارد: «نظم عادلانه بينالمللي از طريق چندجانبهگرايي اقتصادي». بي عدالتي و بي نظمي واقعيت امروز جهان است که حتي اگر با هزاران ترفند رسانهاي در استوديوهاي رنگارنگ هم پوشانده شود، باز هم قابل کتمان نيست و محصول مستقيم يکجانبه گرايي در دنياي امروز است. با انتخاب اين گفتمان از سوي آيتالله رئيسي، چرايي اين انتخاب سوال اصلي افکار عمومي به ويژه در ايران خواهد بود اما کيست که نداند جمهوري اسلامي از بزرگترين قربانيان بينظمي و بيعدالتي در روابط بينالملل بوده و مردم ايران سالهاست از يکجانبهگرايي آمريکا متحمل آسيبهاي بسياري شدهاند. کافيست فهرست تحريمهاي آمريکا عليه مردم ايران مورد بررسي قرار گيرد، تا مشخص شود اين هژموني منفي حتي کودکان بيمار را هم تحت تاثير قرار داده و زندگي را بر آنها سخت کرده است.

به رخ کشيدن اين بينظمي و بيعدالتي به مدعيان آن، مهمترين مأموريت و رسالت رئيسي در صحن سازمان ملل خواهد بود.

مبارزه با اين يکجانبهگرايي اما آداب و اصولي دارد که دولت آن را در کلمه آخر شعار خود منعکس کرده است؛ پادزهر يکجانبهگرايي، چندجانبهگرايي است اما با چه ابزاري؟ ايستادن در برابر هژموني آمريکا از ديدگاه ايران، جز با ابزار اقتصادي ممکن نخواهد بود. اين ابزار قرنها در اختيار اروپا و آمريکا بوده و اکنون با ظهور قدرتهاي اقتصادي همچون چين و هند ماندن آن در اختيار غرب بعيد به نظر ميرسد.

سفر رئيسي به نيويورک مهم است؛ به اين دليل که تازهترين نشانه شکست سياستها و تحرکات آمريکا براي انزواي ايران است. گفتماني که رئيسي در اين نشست در قالب آن سخن خواهد گفت، ضرورت امروز جهان است و ايده چندجانبهگرايي، ابزار عملي مقابله با زيادهخواهيهاي آمريکا و متحدانش است.

پرونده هستهاي ايران يکي از مهمترين مباحثي است که در اين دوره از نشست مجمع عمومي سازمان ملل است. سياست رسمي ايران در مذاکرات هستهاي اخذ تضميني است که از تکرار زيادهخواهيهاي آمريکا در قبال ايران جلوگيري کند، لغو تحريمهايي است که اساسا مذاکرات براي آن آغاز شد و بسته شدن پرونده پادماني است که  نه براساس واقعيات، که بر مبناي توهمات و دسيسههاي رژيم صهيونيستي بار ديگر گشوده شده است. همراهي علي باقري رئيس تيم مذاکراتي ايران با رئيسجمهور از ديد بسياري از تحليلگران فرصتي براي غرب است تا توپِ در ميدانِ خود را با هوشياري به بازي بگيرند.

 تنشهاي منطقه غرب آسيا، از موضوعات هميشگي نشستهاي سازمان ملل و گفتوگوهاي سران است و اينبار درگيريهاي مرزي آذربايجان و ارمنستان، تشکيل دولت در عراق، شرايط اقتصادي لبنان و تحولات افغانستان و سوريه اولويت رايزنيهاست و جمهوري اسلامي به عنوان يکي از مهمترين نقشآفرينان منطقه، کانون اين رايزنيها خواهد بود. در نهايت منازعه روسيه و اوکراين به عنوان تازهترين بحران جهان محور تبادل نظرهاي بسيار ميان روساي جمهور کشورهاي مختلف خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه