وزیر ارشاد: به زودی گزارش نهایی در خصوص فوت خانم امینی منتشر می شود

 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد گفت: در ماجرای غمبار خانم امینی، در کنار همدردی و همراهی رئیسجمهور و مسئولان، بدون تردید مسیر قانونی کشف هر نوع غفلت و سهلانگاری با دستور ویژه رئیس جمهور طی خواهد شد؛ اما زمانی که ابعاد مختلف این مسأله هنوز روشن نشده و ابهامات رفع نشده است، دشمنان ملت ایران ناجوانمردانه از واژهها و مطالب غیرواقعی و دروغ در اخبارشان استفاده میکنند تا موجب تحریک مردم شوند و متأسفانه عدهای از رسانهها و چهرهها هم در داخل با این اخبار دروغ و جوسازیها همراه میشوند. دوستان ایران عزیز و مقتدر بدانند بدخواهان در پس تضعیف نیروهای نظامی و انتظامی به چیزی جز آرزوی سیاه خدشه در یکپارچگی ملت و کشور نمیاندیشند. بزودی گزارش نهایی در خصوص فوت خانم امینی منتشر خواهد شد و اگر فرد یا افرادی قصور و غفلتی داشتهاند قطعاً و حتماً طبق قانون و بدون اغماض با آنها برخورد خواهد شد. دولت مردمی، برخاسته از عواطف و رأی مردم و در کنار مردم است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه