چرا اوکراین جنگ زده شد

یدالله کریمی پور

باید توجه داشت که تا به امروز اوکراین نتوانسته و یا به آن فرصت داده نشد که نقش ماهوی ژئوپولیتیک خود را ایفا کند. اوکراین از دیدگاه جغرافیای فرهنگی، بازرگانی و به ویژه ژئواستراتژیک، پل است. چنان چه پرزیدنت ها پوتین و زلنسکی چنین جایگاهی را لمس کرده و فرصت بازآفرینی آن را به ملت اوکراین می دادند، هرگز خسارت سنگین صدها میلیاردی و هزاران کشته به طرفین جنگ تحمیل نمی شد.

از این دیدگاه ، مناسب ترین نقش آن است که پلی واسطه ای بین دو قلمرو قاره ای و دریایی باشد. همان گونه که تا فوریه ۲۰۲۲ ، چنین نقشی را در شکل ایجاد دالان شبکه انرژی از روسیه به اروپا ایفا می کرد.

بازگرداندن چنین نقشی مستلزم عدم عضویت کیف در ناتو است. هم چنین در چنین جایگاهی اوکراین این فرصت با ارزش را خواهد داشت که در مبادلات بازرگانی از معافیت حقوق گمرکی دو جانبه روسیه- اتحادیه اروپایی بهره مند شود. ولی لازمه قبول چنین امتیازی تغییر ساختار دولت به فدرال است. به گونه ای که به مردم اغلب روس زبان لوهانسک ، دونتسک، دنیپروپتروفسک، ژاپاروژه ، اودسا و حتی خارکیف استقلال فرهنگی داده شود. شیوه فدرالیسم نیز نقش پلی فرهنگی  بین روسیه اسلاو و اروپا  خواهد بود.  به گمانم در نهایت در مذاکرات صلح آتی، همین نقش پل وار ، محور گفتگوها و مبنا قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت که باور کردن این گزاره که آمریکا و ناتو ، هم پشتیبانان کیف در جنگ با روسیه اند و هم همزمان مانع اصلی شکست کامل فدراتیو روسیه در این جنگند، تناقض گونه می نماید؛ ولی چنین بوده و در ادامه چنین نیز خواهد بود.

بر این پایه، ارتش اوکراین تنها تا جایی تجهیز می شود که ارتش فدراتیو روسیه را در خاور دنیپر، پسکرانه دریای سیاه و خارکیف و کیف متوقف کند. این استراتژی بر یک هدف چهار وجهی متمرکز است. نخست فرسایشی شدن جنگ، دوم ناتوان سازی آفندی ارتش روسیه و سوم وادار کردن طرفین به مذاکره و مصالحه و در پایان محدود ماندن میدان نبرد در جغرافیای اوکراین و جلوگیری از عمومی شدن جنگ. منظور توقف سازی ارتش روسیه بدون شکست کامل آن و یا عدم پیروزی مطلق اوکراین است. چنان چه پوتین و روسیه در این میدان احساس شکست کنند، به اغلب احتمال دامنه جغرافیایی جنگ گسترده شده و نبرد وارد فاز بهرهبرداری از تسلیحات غیر متعارف خواهد شد. به همین دلیل است که تا کنون ارتش اوکراین یا تسلیحات قراضه و زهوار در رفته و کمتر کارآمد تجهیز شده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه